จันทนา ประมูล's profile picture จันทนา ประมูล

Member of WBSC Portfolio

นางจันทนา ประมูล

Details

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นางจันทนา ประมูล รหัสนักศึกษา 571291321142
ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ต. เคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี 84260

ประวัศิการศึกษา

เรียนป. ตรี สวนดุสิต คณะคุรุศาสตร์ เอกปฐมวัย

ศพด.เทศบาลเคียนซา

Details

แผนทีศพด. ตำบลเคียนซา

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25560

การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

(ผลงาน)ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25560

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศน์

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศน์

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25561

VDO บริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสอน 1/61

VDO บริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสอน 1/61

บันทึกการฝึกประสบการณ์ 1/61

บันทึกการฝึกประสบการณ์ 1/61

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

VDO การสอน

VDO การสอน

บันทึกการฝึกประสบการณ์ 2/61

บันทึกการฝึกประสบการณ์ 2/61

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

วิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/ 61

วิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/ 61

การปฏิบัติการสอน 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 1)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 1)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 2)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 2)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 3)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 3)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 4)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา (ครั้งที่ 4)

การปฎิบัติการสอน 1

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/61ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/61ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซาภาคเรียนที่ 1 /61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซาภาคเรียนที่ 1 /61 ครั้งที่ 1

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2561

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมทักษะทางกาย (เสริม)

None that you can see

( ผลงาน )ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

( ผลงาน ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

การสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(เดี่ยว)

การสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(เดี่ยว)

( ผลงาน ) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

( ผลงาน ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

( ผลงาน ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

( ผลงาน )ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาศตวรรษที่ 21

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยเพื่อการเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม