อาภาภรณ์ ชื่นสุราษฏร์'s profile picture อาภาภรณ์ ชื่นสุราษฏร์

Member of WBSC Portfolio

Google Apps

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

Details

อาภาภรณ์ ชื่นสุราษฏร์'s portfolios

การจัดมุมประสบการณ์

การจัดมุมประสบการณ์

การจัดมุมประสบการณ์เป็นการบรูณาการ3รายวิชามารวมกัน 1.วิชาสิทธิเด็ก 2.วิชาการศึกษาปฐมวัย 3.วิชา...

นางอาภาภรณ์ ชื่นสุราษฎร์ รหัส 571291321037

Details

ประวัติส่วนตัว

นางอาภาภรณ์  ชื่นสุราษฎร์ รหัส 571291321037
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาจาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ 318 หมู่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาการจัดการทั่วไป เอกวิทยการจัดการ
มัทธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
มัทธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม

Text

ภาคเรียนที่1/2559