สนธยา ทองมีศรี's profile picture สนธยา ทองมีศรี

Member of WBSC Portfolio

สนธยา ทองมีศรี

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวสนธยา ทองมีศรี 
รหัสนักศึกษา 571291321155 กลุ่มเรียน G5
เกิดวันเสาร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน 2530
ที่อยู่ปัจจุบัน67/1 หมู่ 4 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานที่ทำงาน ศพด.บ้านบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ 093-5963289
อีเมล Sontayazawe@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่า
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก
มัธยมตอนปลาย โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก

Google Apps

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคราม

Details

About me

  • First name: สนธยา
  • Last name: ทองมีศรี

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2/2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน2557

โครงการทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2558

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(งานเดี่ยว)

การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(งานเดี่ยว)

โครงการสิทธิหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน2558

บทความทางวิชาการ(งานเดี่ยว)

บทความทางวิชาการ(งานเดี่ยว)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก(งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก(งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2/2558

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัย เด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัย เด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมประกอบเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมประกอบเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(เสริม)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2/2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPCL

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPCL

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2/2560

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปีด้วยกระบวนการทัศน์ใหม่

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปีด้วยกระบวนการทัศน์ใหม่

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านบางคราม ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านบางคราม ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. ครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. ครั้งที่4

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านบางคราม ภาคเรียนที่2/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านบางคราม ภาคเรียนที่2/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. ครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. ครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่4