กุสุมา พรมแก้ว's profile picture กุสุมา พรมแก้ว

Member of WBSC Portfolio

None that you can see

Google Apps

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

Details

กุสุมา พรมแก้ว's friends

แผนผังมโนทัศน์ครั้งที่1

Details

บันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติงาน

None that you can see

นางกุสุมา พรมแก้ว

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางกุสุมา พรมแก้ว รหัส 571291321039
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำดภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
(มีใบประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 57209000386961)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบนิเทศศิลป์
มัทธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
มัทธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยปริก

Text