กุสุมา พรมแก้ว's profile picture กุสุมา พรมแก้ว

Member of WBSC Portfolio

Google Apps

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

Details

กุสุมา พรมแก้ว's friends

นางกุสุมา พรมแก้ว

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางกุสุมา พรมแก้ว รหัส 571291321039
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำดภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
(มีใบประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 57209000386961)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบนิเทศศิลป์
มัทธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
มัทธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยปริก

Text