ทิพย์วรรณ์ คงเรือง's profile picture ทิพย์วรรณ์ คงเรือง

Member of WBSC Portfolio

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปี2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่1/2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

ภาคเรียนที่2/2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ลูก(งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์ลูก(งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

การปฏิบัติการสอนศพด.บ้านท่าเลา

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

บริบทในศพด.บ้านท่าเลา

บริบทในศพด.บ้านท่าเลา

สื่อ

สื่อ

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอนในศพด.บ้านท่าเลา

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอนในศพด.บ้านท่าเลา

VDOการสอนครั้งที่1

VDOการสอนครั้งที่1

VDOการสอนครั้งที่2

VDOการสอนครั้งที่2

VDOการสอนครั้งที่3

VDOการสอนครั้งที่3

VDOการสอนครั้งที่4

VDOการสอนครั้งที่4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา

Details

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ทำงานเป็นเวลา 6 ปี

ประวัติการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์  คงเรือง 571291321072
กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับสวนดุสิต

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา
172 ม.3 ต.นาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์ คงเรือง

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์  คงเรือง รหัส 571291321072
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา ตำบลนาหลวงเสน  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง(เกม)

ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง(เกม)

กิจกรรมทักษะทางการ(เสริม)

กิจกรรมทักษะทางการ(เสริม)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย