ทิพย์วรรณ์ คงเรือง's profile picture ทิพย์วรรณ์ คงเรือง

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา
172 ม.3 ต.นาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์ คงเรือง

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์  คงเรือง รหัส 571291321072
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา ตำบลนาหลวงเสน  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ประวัติการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ์  คงเรือง 571291321072
กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ทำงานเป็นเวลา 6 ปี

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ภาคเรียนที่2/2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปี2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่1/2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ลูก(งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์ลูก(งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง(เกม)

ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง(เกม)

กิจกรรมทักษะทางการ(เสริม)

กิจกรรมทักษะทางการ(เสริม)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย