นภัสรตรา โชติเทวชพ's profile picture นภัสรตรา โชติเทวชพ

Member of WBSC Portfolio

Google Apps

ประวัติการศึกษา

ประถม โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
มัธยมต้น โรงเรียนเจริญวิทยา
มัธยมปลาย โรงเรียนทุ่งสง
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

About me

  • First name: นภัสรตรา
  • Last name: โชติเทวชพ

นางสาวนภัสรตรา โชติเทวชพ รหัส 571291321052

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวนภัสรตรา โชติเทวชพ รหัส 571291321052
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

การปฏิบัติการสอนใน ศพด..........ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนครั้งที่4