ระพีพรรณ บัวเกตุ's profile picture ระพีพรรณ บัวเกตุ

Member of WBSC Portfolio

การปฏิบัติการสอน 1 โรงเรียนบ้านคลองแคว ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน. ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน. ครั้งที่ 4

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิสัยทัศน์
    การศึกษาดี    มีคุณธรรม   เลิศล้ำภูมิปัญญา    นำพาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย มีการพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ) เหมาะสมตามวัย   และศักยภาพของเด็กแต่ละคน   ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
นอกจากนี้ ยังให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัย ในด้านอื่น ๆได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง อาหารเสริม(นม) วัสดุ  สื่อ อุปกรณ์การศึกษา  และวัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการการตรวจสุขภาพเด็กประจำปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข  รวมทั้งบริการด้านอื่นๆ
ที่ตั้ง
100/4  หมู่ที่ 2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียนจำนวน  283 คน
ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนจำนวน  272 คน
        ปีการศึกษา 2559  มีจำนวนนักเรียน  284 คน
ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2556  มีครูจำนวน  12 คน
ปีการศึกษา 2558  มีครูจำนวน  17 คน
        ปีการศึกษา 2559  มีครูจำนวน   21 คน
                                      -ครูศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็ก 14คน
                                      -ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 7คน

แผนที่ศพด.ทต.ทอนหงส์

About me

  • First name: ระพีพรรณ
  • Last name: บัวเกตุ
  • Country: Thailand

ระพีพรรณ บัวเกตุ's groups

การปฏิบัติการสอน 2 โรงเรียนบ้านคลองแคว ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน 2 ครั้งที่ 4

ว่าที่รต.หญิงระพีพรรณ บัวเกตุ

image.jpg
Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ว่าที่ร.ต.หญิงระพีพรรณ บัวเกตุ รหัส 571291321093
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
สังกัด  กองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
ที่อยู่ทำงาน 100/4 ม.2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

ศพด.ทต.ทอนหงส์

Details

ประวัติการศึกษา

April    24,2008    Master of Business Administration, M.B.A. (Sport Management).     
                               Chandrakasem  Rajabhat  University Bangkok Thailand.
March 31,2005    Sport Science,Bechelor of Science,Nakon Si Thammarat Rajabhat   
                               University Nakon Si Thammarat  Thailand.

11.ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง PLC

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

กิจกรรม จิตอาสา การปลูกต้นไม้เพื่อแม่

กิจกรรม จิตอาสา การปลูกต้นไม้เพื่อแม่

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 61

วิชาการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วิชาการเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ (Super Teacher)

Play&learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

Play&learn เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา

คณิต วิทย์คิดส์สร้างสรรค์

คณิต วิทย์คิดส์สร้างสรรค์

ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน

ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน

Healthy Yummy for kids

Healthy Yummy for kids

โรงอาหารในฝัน สร้างสรรค์ด้วยหัวใจครูปฐมวัย

โรงอาหารในฝัน สร้างสรรค์ด้วยหัวใจครูปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่1/2557

-สื่อ/นวัฒกรรมการศึกษาปฐมวัย

-สื่อ/นวัฒกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่2/2557

-แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

-แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคฤดูร้อนปีที่ 2557

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

-โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

-โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคฤดูร้อน 2558

-โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

-โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่1/2559

-โครงการเสริมสร้างสุขอนามัวสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

-โครงการเสริมสร้างสุขอนามัวสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

-เมนูหนูน้อย

-เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

-กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

-กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

วิชา สุขอนามัยความปลอดภัยและโภชนาการ

วิชา สุขอนามัยความปลอดภัยและโภชนาการ

วิชาการบริบาลศึกษา

วิชาการบริบาลศึกษา

วิชา สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์

วิชา สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์

วิชา ทักษะทางดนตรีพื้นฐานสำหรับครู

วิชา ทักษะทางดนตรีพื้นฐานสำหรับครู

9.ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

10.ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน