วาทิณี จุฬะแพทย์'s profile picture วาทิณี จุฬะแพทย์

Member of WBSC Portfolio

การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

เล่มคู่มือการปฎิบัติงานในสถานศึกษา

เล่มคู่มือการปฎิบัติงานในสถานศึกษา

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียน 2560

สรุปโครงการ PLC แบบการจัดนิทรรศการ

สรุปโครงการ PLC แบบการจัดนิทรรศการ

รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภารับภารกิจถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานการศึกษาแห่งชาติและประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ เมื่อวันที่  23  เมษายน  2544  เริ่มเปิดทำการเรียนการการสอน ณ วันที่  17  พฤษภาคม  2544  โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดเชิงแตระ ในวันที่  5  กรกฎาคม  2550   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ มาเปิดทำการเรียนการสอน ณ ที่ทำการ  อบต.หลังเก่า  และได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัวอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน  88  คน  แบ่งเป็น 2  ห้องเรียน คือห้องอนุบาล 3 ขวบ นักเรียน  45  คน  และอนุบาล 4 ขวบ มีจำนวนนักเรียน 43   คน 

About me

  • First name: วาทิณี
  • Last name: จุฬะแพทย์

วาทิณี จุฬะแพทย์'s portfolios

นางสาววาทิณี จุฬะแพทย์

นางสาววาทิณี จุฬะแพทย์

ประวัติส่วนตัว นางสาววาทิณี จุฬะแพทย์ รหัสนักศึกษา 571291321094 G.3 นักศึกษาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิ...
ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2558

(2 pages)
- โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม
ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559

(5 pages)
-โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย -เมนูหนูน้อย -กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย - กิจ...

นางสาววาทิณี จุฬะแพทย์

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาววาทิณี จุฬะแพทย์ รหัสนักศึกษา 571291321094 G.3
นักศึกษาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนครศีธรรมราช โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
ที่อยู่ทำงาน หมู่ที่1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช สาขาการจัดการ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2554-พ.ศ.2559 ตำแหน่ง. ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ

วาทิณี จุฬะแพทย์'s friends

วาทิณี จุฬะแพทย์'s wall

No wall posts to display
View whole wall

การปฎิบัติการสอนในโรงเรียนวัดเชิงแตระ

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

สื่อ

สื่อ

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 1

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

ใบลงเวลาการปฎิบัติการสอน โรงเรียนวัดเชิงแตระ

ใบลงเวลาการปฎิบัติการสอน โรงเรียนวัดเชิงแตระ

บริบทในโรงเรียนวัดเชิงแตระ

บริบทในโรงเรียนวัดเชิงแตระ

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 2

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 2

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 4

VDO การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 4

ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2557

การจัดมุมประสบการณ์

การจัดมุมประสบการณ์

วิชาการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2561

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 3 บทที่ 4-5

งานชิ้นที่ 3 บทที่ 4-5

งานชิ้นที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 5 การละเล่นไทย ตี่จับ

งานชิ้นที่ 5 การละเล่นไทย ตี่จับ

งานชิ้นที่ 6 การออกแบบและผลิตสื่อของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

งานชิ้นที่ 6 การออกแบบและผลิตสื่อของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

งานชิ้นที่ 7 บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 7 บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557

โครงการทักษะทางภาษาเพื่อเด็กปฐมวัย

โครงการทักษะทางภาษาเพื่อเด็กปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้พหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้พหุวัฒนธรรม

ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

กิจกรรทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

เมนูหนูน้อย "แตงกวาผัดไข่"

เมนูหนูน้อย "แตงกวาผัดไข่"

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็ก

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็ก