สว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน's profile picture สว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

Details

ข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวสว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน

Details

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวสว่างจิตร์  พลเยี่ยมแสน  รหัส 571291321089
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต. สาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
สังกัด เทศบาลตําบลทอนหงส์ ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช
รวมอายุงาน 5 ปี 1 เดือน

แฟ้มสะสมผลงานภาค 1/2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาค 2/2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงานภาค ฤดูร้อน 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาค 1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

แฟ้มสะสมผลงานภาค 2/2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

แฟ้มสะสมผลงานภาค ฤดูร้อน 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก (งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาค 1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมเพลงการแสดงสำหรัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงการแสดงสำหรัยเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาค 2/2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

แฟ้มสะสมผลงานภาค ฤดูร้อน2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC