สว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน's profile picture สว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน

Member of WBSC Portfolio

1. ข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประวัติส่วนตัว (ของนักศึกษา)

ประวัติส่วนตัว (ของนักศึกษา)

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

Details

นางสาวสว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน

Details

14. การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 2/61

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

สื่อ

สื่อ

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4/2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4/2

บันทึกการนิเทศและการประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

บันทึกการนิเทศและการประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

บันทึกรายงาน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

บันทึกรายงาน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

สรุปการเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้ง (งานเดี่ยว)

สรุปการเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้ง (งานเดี่ยว)

13. การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 1/61

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

สื่อ

สื่อ

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชุนพิบูลสงคราม

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชุนพิบูลสงคราม

บริบทในโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

บริบทในโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4/1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4/1

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

บันทึกการนิเทศและการประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

บันทึกการนิเทศและการประเมินผล การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

บันทึกรายงาน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเพาะ 1

บันทึกรายงาน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเพาะ 1

วิชาการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคเรียนที่1/61

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 3 บทที่ 4-5

งานชิ้นที่ 3 บทที่ 4-5

งานชิ้นที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 5 การละเล่นไทย ตี่จับ

งานชิ้นที่ 5 การละเล่นไทย ตี่จับ

งานชิ้นที่ 6 สื่อ หน่วย ผักสดสะอาด

งานชิ้นที่ 6 สื่อ หน่วย ผักสดสะอาด

งานชิ้นที่ 7 บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 7 บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

12. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่

11. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

สรุปโครงการ PLC 1/2560 แบบนิทรรศการ

สรุปโครงการ PLC 1/2560 แบบนิทรรศการ

10. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

9. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

8. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมเพลงการแสดงสำหรัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงการแสดงสำหรัยเด็กปฐมวัย

7. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก (งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

6. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

5. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

4. (ผลงาน ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

3. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

2. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย