อวยพร ใจห้าว's profile picture อวยพร ใจห้าว

Member of WBSC Portfolio

Google Appsแผนที่ศูนย์

รูป

Details

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ปริญญาโท บริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
กำลังศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติส่วนตัว

นางอวยพร ใจห้าว
รหัสนักศึกษา 571291321105 G 4
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักเนียน หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/61

รูป นางอวยพร ใจห้าว

Details

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่1)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่1)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่2)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่2)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่3)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่3)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่4)

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (ครั้งที่4)

ภาคฤดูร้อน/2559

ภาคเรียนที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

ภาคฤดูร้อน 2/2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

บทความทางวิชาการ ทำไมต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ

บทความทางวิชาการ ทำไมต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ

ภาคเรียนที่ 2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคเรียนที่1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้พหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้พหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักเนียน

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักเนียน

ภาคฤดูร้อน 2/2557

Untitled v.2โครงพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Untitled v.2โครงพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาคเรียนที่ 2/2557

แผนพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ภาคเรียนที่1/2557

การจัดมุมประสบการณ์

การจัดมุมประสบการณ์