ณัฏฐณิชา จริตงาม's profile picture ณัฏฐณิชา จริตงาม

Member of WBSC Portfolio

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560

-การออกแบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแนวทาง PLC

https://drive.google.com/file/d/1vf1me8tXZ6Iy4Ln9crvfDSUtzZ75rlTI/view

 

-ผลงานการจัดประสบการณ์รู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

https://drive.google.com/file/d/1vf1me8tXZ6Iy4Ln9crvfDSUtzZ75rlTI/view

Text(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

-นิทานและวรรณกรรม

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqZE9fRFFJYTFVaWc

 

-งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqcnFkWS04X2M0c2M

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2559

-การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqREhvWFdlWWJxZzA

 

-โครงการบรูณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqX1BHVnlhNUdmZk0

แผนที่โรงเรียนบ้านเกาะยวน

Google Apps

Google Apps

Text

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน

Details

ณัฏฐณิชา จริตงาม

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวณัฐณิชา จริตงาม ชื่อเล่น เอฟ เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 อายุ 38 ปี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ข้อมูลผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวนอยู่หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 ก่อตั้งเมือปี พศ2554 จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน เด็กนักเรียน 45 คน ปัจุบันมีจำนวน 2 ห้องเรียน 

ผลงานภาคเรียนที 1 / 2557

สือ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqcmRfVVAyc0FjTzg

ผลงานภาคเรียนที่2/2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqbHZhM2k3Vmhmck0

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqcUVVUzBKajVnaGc

ผลงานภาคฤดูร้อน 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqajctSHY5RVdoY2M

ผลงานภาคเรียนที่1 /2558

โครงการสิทธิของหนูเสี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบท(พหุวัฒนธรรม)

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqeGpvclJWZVhtV3M

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

https://drive.google.com/open?id=0B6l-ucpIj7KQZFM2di1fLXB1Uzg

 

ผลงานภาคฤดูร้อน 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

<a class="embedly-card" href="https://drive.google.com/open?id=0Bwu7Hk64TJOFYVRuVEhCeFlmSWM"></a>

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqTjh5XzF0RjlaeVU

 

ผลงานภาคเรียนที่2 /2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqbEE0dk13N2NybFk

บทความวิชาการ

https://drive.google.com/open?id=0B6l-ucpIj7KQb00tQ3h2WFFsck0

 

ผลงานภาคเรียนที่ 1 / 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqQndYUWQwd0ROSTQ

เมนูหนูน้อย

https://drive.google.com/open?id=0BwkVam6CzMEqLUNrQWhlQ3R3aXM

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

https://youtu.be/WEvLmgvLVO0 

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

https://youtu.be/gjcTn6OlmtQ

กิจกรรมทักษะทางกาย (เพิ่มเติม)

1.ทักษะทางกาย

https://youtu.be/JTIiuHhaL-s

2.แบบประเมินพัฒนาการทักษะทางกาย

แบบประเมินกลุ่ม
https://drive.google.com/open?id=0Bwu7Hk64TJOFYVRuVEhCeFlmSWM

3.ตาราง 9 ช่อง

https://youtu.be/oCZfJpkR1Sg

4.กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

https://youtu.be/dukryV2TtdY

5.ฝึกปฏบัติกลางแจ้ง

ฝึกปฏิบัติกลางแจ้ง (ใต้อาคารงานกลุ่ม)
https://youtu.be/qhzKkzJ-DAE