นางสุรีพร  ก้งซ้าย's profile picture นางสุรีพร ก้งซ้าย

Member of WBSC Portfolio

Text

IMG_6334.JPG.2

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
รวมอายุงาน 5 ปี 2 เดือน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางสุรีพร ก้งซ้าย
รหัส571291321125
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาการการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็ก
สังกัด เทศบาลตำบลลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

นางสุรีพร ก้งซ้าย

Details

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

โครงการสายใยรักศิษย์ -ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์ -ลูก

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนิทานแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสวนสัตว์หรรษา

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนิทานแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสวนสัตว์หรรษา

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC