นางสุรีพร  ก้งซ้าย's profile picture นางสุรีพร ก้งซ้าย

Member of WBSC Portfolio

Text

IMG_6334.JPG.2

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
รวมอายุงาน 5 ปี 2 เดือน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางสุรีพร ก้งซ้าย
รหัส571291321125
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาการการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็ก
สังกัด เทศบาลตำบลลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

นางสุรีพร ก้งซ้าย

Details

การปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2561(การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2)

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ 2/2561

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ 2/2561

สื่อ

สื่อ

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 หน่วยวันลอยกระทง

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 หน่วยวันลอยกระทง

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

สรุปการเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้ง (งานเดี่ยว)

สรุปการเข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้ง (งานเดี่ยว)

การปฏิบัติการสอนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียนภาคเรียนที่ 1/61

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการเรียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการเรียน

สื่อ 4 ชิ้น

สื่อ 4 ชิ้น

ป้ายนิเทศ 4 ชิ้น

ป้ายนิเทศ 4 ชิ้น

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

ใบลงเวลาการปฎิบัติการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน

ใบลงเวลาการปฎิบัติการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน

VDO บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

VDO บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 1

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 1

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 3

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 3

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 4

VDO การปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 4

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกรายงานผลการศึกษาและพัฒนาตนเอง

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

บันทึกสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 3 บทที่ 4-5

งานชิ้นที่ 3 บทที่ 4-5

งานชิ้นที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 5 การละเล่นไทย ตี่จับ

งานชิ้นที่ 5 การละเล่นไทย ตี่จับ

งานชิ้นที่ 6 สื่อ หน่วย ผักสดสะอาด ลูกแซ็กหรรษา

งานชิ้นที่ 6 สื่อ หน่วย ผักสดสะอาด ลูกแซ็กหรรษา

งานชิ้นที่ 7 บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

งานชิ้นที่ 7 บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

การ

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนิทานแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสวนสัตว์หรรษา

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนิทานแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสวนสัตว์หรรษา

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

การปฏิบัติการสอนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

โครงการสายใยรักศิษย์ -ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์ -ลูก

การ

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนิทานแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสวนสัตว์หรรษา

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนิทานแสดงบทบาทสมมุติเรื่องสวนสัตว์หรรษา

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย(เสริม)

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

การปฏิบัติการสอนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

สรุปโครงการ PLC 1/2560 แบบนิทรรศการ

สรุปโครงการ PLC 1/2560 แบบนิทรรศการ

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน