สุรัญญา พิกุลงาม's profile picture สุรัญญา พิกุลงาม

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมวัง

Details

ข้อมูลศูนย์/ประวัติศูนย์

ที่ตั้ง   : หมู่ที่ 6 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก่อตั้ง  : พ.ศ. 2539 โดยพระครูใบฎีกาธงชัย เนกขมฺมรโต
งบประมาณก่อสร้าง : สภาตำบลและสุราษฏร์พัฒนา
หน่ยวงานที่ดูแล  : กรมพัฒนาชุมชน
ถ่ายโอน.             : พ.ศ. 2546
หน่ยวงานที่ดูแล : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
บุคลากร : นางสาวรัชยา ขาวผ่อง หัวหน้าศูนย์
                 นางสุรัญญา พิกุลงาม  ผู้ดูแลเด็ก

แผนที่

นางสุรัญญา พิกุลงาม

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสุรัญญา พิกุลงาม รหัส571291321131
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมวัง หมู่ที่6 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84160

ประวัติการศึกษา

-กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต -ระดับปริญญตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สาขาพืชศาสตร์
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การปฏิบัติการสอนใน ศพด......... ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด......... ภาคเรียนที่ 1/61

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

หลักสระยะสั้น ผักซ่อนแอบ

หลักสระยะสั้น ผักซ่อนแอบ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตา แนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตา แนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูน้องหนู

เมนูน้องหนู

กิจกรรมการแสดงเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรัก ศิษย์- ลูก

โครงการสายใยรัก ศิษย์- ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

บันทึกสังเกตพฤติกรรมเด็ก

บันทึกสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปความก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปความก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย