อลิณรัฐ จรรยาดี's profile picture อลิณรัฐ จรรยาดี

Member of WBSC Portfolio

รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ตั้งอยู่หมู่ที่4 บ้านเปียน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลจำนวน 150คน บุคลากรทางการศึกษา 7คน มีอาคารเรียน 1 หลัง มีห้องเรียน 3 ห้องใหญ่ แบ่งเด็กในความดูแลออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ 3 ขวบ  4 ขวบ และ 5 ขวบ

About me

  • First name: อลิณรัฐ
  • Last name: จรรยาดี

อลิณรัฐ จรรยาดี's portfolios

ข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ประวัติส่วนตัว -ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -จำนวนผู้ดู...
ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(5 pages)
- ประวัติส่วนตัว -ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -จำนวนผู้ดูแล...
แฟ้มสะสมผลงานคุณครูอลิณรัฐ จรรยาดี ภาคเรียนที่1/2559

แฟ้มสะสมผลงานคุณครูอลิณรัฐ จรรยาดี ภาคเรียนที่1/2559

(1 page)
-โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย -เมนูหนูน้อย - กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานก...

นางอลิณรัฐ จรรยาดี

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางอลิณรัฐ จรรยาดี
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนคงคาประชารักษ์
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปากลง

อลิณรัฐ จรรยาดี's friends

อลิณรัฐ จรรยาดี's wall

No wall posts to display
View whole wall

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานเทอมที่1/2558ของครูอลิณรัฐ จรรยาดี

การศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยั่งยืน

การศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยั่งยืน

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม (2)

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม (2)

แฟ้มสะสมผลงานคุณครูอลิณรัฐ จรรยาดี ภาคเรียนที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย