สายใจ บุญเทียม's profile picture สายใจ บุญเทียม

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

ประวัติการศึกษา

นางสายใจ  บุญเทียม
รหัส571291321113 G̈4
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสายใจ บุญเทียม

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสายใจ บุญเทียม
รหัส 571291321113
เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ที่อยู่ 109 หมู่10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 82150
ที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ภาคเรียนที่1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษา

สื่อนวัตกรรมการศึกษา

ภาคเรียนที่2/2557

แผนพัฒนาตนเองสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ

ภาคเรียนที่1/2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างไรภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างไรภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่2/2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคฤดูร้อน/2558

โครงการสายใยรัก ศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรัก ศิษย์-ลูก

ภาคเรียนที่1/2559

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

เคลื่อนไหวแบบบทบาทสมมุติตามจินตนาการ

เคลื่อนไหวแบบบทบาทสมมุติตามจินตนาการ