จันทิมา ชูลิกร's profile picture จันทิมา ชูลิกร

Member of WBSC Portfolio

None that you can see

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

Details

แผนที่ศูนย์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

About me

  • First name: จันทิมา
  • Last name: ชูลิกร

จันทิมา ชูลิกร's portfolios

นางสาวจันทิมา ชูลิกร

Details

ประวัติส่วนตัวนางสาวจันทิมา ชูลิกร

ชื่อนางสาวจันทิมา ชูลิกร
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
สังกัดเทศบาลตำบลทอนหงส์ ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาเอกบริหารรัฐกิจ โทบริหารทั่ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนท่าศาลา

จันทิมา ชูลิกร's friends

จันทิมา ชูลิกร's wall

No wall posts to display
View whole wall

2. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

4.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

3. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

5.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริพหุวัฒนธรรม

6.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

7.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

8.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)