จันทิมา ชูลิกร's profile picture จันทิมา ชูลิกร

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

Details

แผนที่ศูนย์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

About me

  • First name: จันทิมา
  • Last name: ชูลิกร

จันทิมา ชูลิกร's portfolios

นางสาวจันทิมา ชูลิกร

Details

ประวัติส่วนตัวนางสาวจันทิมา ชูลิกร

ชื่อนางสาวจันทิมา ชูลิกร
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
สังกัดเทศบาลตำบลทอนหงส์ ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาเอกบริหารรัฐกิจ โทบริหารทั่ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนท่าศาลา

จันทิมา ชูลิกร's friends

จันทิมา ชูลิกร's wall

No wall posts to display
View whole wall

การปฏิบัติการสอนในศพด.ทต.ทอนหงส์ ภาคเรียนที่1/61

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

สื่อ

สื่อ

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ชุมชน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน ศพด.ทต.ทอนหงส์

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน ศพด.ทต.ทอนหงส์

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

DVO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

DVO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

ผลงานวิชาการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ปีการศึกษา 1/61

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

แนวคิดทฤษฏีกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทฤษฏีกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเล่นและประเภทของการเล่นเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเล่นและประเภทของการเล่นเด็กปฐมวัย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่ของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม การเล่นสำเด็กปฐมวัย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่ของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม การเล่นสำเด็กปฐมวัย

การละเล่นแบบไทย

การละเล่นแบบไทย

รายงานการออกแบบและผลิตของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รายงานการออกแบบและผลิตของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

2. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

4.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

5.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริพหุวัฒนธรรม

6.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

7.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

8.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

9. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

10.ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน