จันทิมา ชูลิกร's profile picture จันทิมา ชูลิกร

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

Details

แผนที่ศูนย์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

About me

  • First name: จันทิมา
  • Last name: ชูลิกร

จันทิมา ชูลิกร's portfolios

นางสาวจันทิมา ชูลิกร

Details

ประวัติส่วนตัวนางสาวจันทิมา ชูลิกร

ชื่อนางสาวจันทิมา ชูลิกร
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
สังกัดเทศบาลตำบลทอนหงส์ ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาเอกบริหารรัฐกิจ โทบริหารทั่ว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนท่าศาลา

การปฏิบัติการสอนในศพด.ทต.ทอนหงส์ ภาคเรียนที่1/61

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วย

ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ

สื่อ

สื่อ

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ชุมชน

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน ศพด.ทต.ทอนหงส์

ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน ศพด.ทต.ทอนหงส์

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

VDO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

DVO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

DVO การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

VDOการปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สำหรับนักศึกษา)

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สำหรับนักศึกษา)

ผลงานวิชาการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ปีการศึกษา 1/61

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

งานชิ้นที่ 1 การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็ก

แนวคิดทฤษฏีกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทฤษฏีกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเล่นและประเภทของการเล่นเด็กปฐมวัย

พัฒนาการเล่นและประเภทของการเล่นเด็กปฐมวัย

รายงานการจัดสภาพแวดล้อม(งานเดี่ยว)

รายงานการจัดสภาพแวดล้อม(งานเดี่ยว)

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่ของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม การเล่นสำเด็กปฐมวัย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่ของเด็กปฐมวัยและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม การเล่นสำเด็กปฐมวัย

การละเล่นแบบไทย

การละเล่นแบบไทย

รายงานการออกแบบและผลิตของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รายงานการออกแบบและผลิตของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

2. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

4.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย

5.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริพหุวัฒนธรรม

6.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

7.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

8.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

9. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

10.ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

11.ผลงานภาคเรียนปีที่ 1/60

PCL สรุปโครงการ

PCL สรุปโครงการ

PLC วิชาภาษาอังกฤษการอ่าน

PLC วิชาภาษาอังกฤษการอ่าน

12.ผลงานภาคเรียนที่ 2/2560

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย

การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร

(ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย3-4ปีด้วยกระบวนทัศน์ใหม่

(ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย3-4ปีด้วยกระบวนทัศน์ใหม่