เปียทิพย์ ขวัญเมือง's profile picture เปียทิพย์ ขวัญเมือง

Member of WBSC Portfolio

การปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่2/2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่1ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่1ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 2/61

การปฏิบัติการสอนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 2/61

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่3ภาคเรียนที่ 2/61

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่3ภาคเรียนที่ 2/61

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่4ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่4ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง

Details

เทศบาลตำบลทุ่งสัง

ประวัติโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง

โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังในอดีตเป็นเพียงแค่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240 ซึ่ง ติดกับถนนทุ่งใหญ่พระแสง มีจำนวนเด็ก 200 กว่าคน มีเด็กในระดับอนุบาล1-3 และระดับประถมศึกษาตอนต้น มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 12 คน โดยทั้งสิ้น สำหรับชื่อครูในสถานศึกษามีดังต่อไปนี้ ระดับอนุบาล 1 มีนางสาวอรทัย เครื่องกลาง และนางสาวพรนิภา หมื่นแก้ว 

ระดับอนุบาล 2 มีนางสาวเปียทิพย์ ขวัญเมือง และนางสาวเจนจิรา ฟุ้งเฟื่อง

ระดับอนุบาล 3 มีนางพรรัตน์ เพ็ชรขำ และนางสมฤดี ชูระมาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางสาววาสนา หนูเนตร 2.นางสาวพัชร ชัยนุรักษ์

 3. นางเครือทิพย์ แสงพิทักษ์ 4. นางสาวจันทร์กา ขวัญเมือง 5. นางจันทนา มีกรณ์  

6. นางสาวรัชนี คล้ายทอง

นางสาวเปียทิพย์ ขวัญเมือง

Details

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
มัธยมต้นและปลาย โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก

ประวัติส่วนตัวนางสาวเปียทิพย์ ขวัญเมือง
ชื่อนางสาวเปียทิพย์ ขวัญเมือง
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง ครู
สังกัดสำนักปลัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งสัง
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-ปริญญาตรีกลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

- มัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช

-ประถมศึกษา โรงเรียนวัดภูเขาหลัก

ภาคเรียนที่1/2561

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1/2561

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอน1

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61 (ครั้งที่ 4)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61 (ครั้งที่ 4)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61 (ครั้งที่ 3)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61 (ครั้งที่ 3)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61(ครั้งที่ 2)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61(ครั้งที่ 2)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61(ครั้งที่1)

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ภาคเรียนที่ 1/61(ครั้งที่1)

ภาคเรียนที่ 2/2560

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2/2560

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2/2560

ภาคเรียนที่ 1/2560

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1/2560

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1/2560

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แบบประเมินตนเอง ID Plan

แบบประเมินตนเอง ID Plan

(ผลงาน)ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2557

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2558

การบันทึกและสังเกตุพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตุพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

โครงการสายใยรักษ์ศิษย์ลูก

โครงการสายใยรักษ์ศิษย์ลูก

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย งานกลุ่ม

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย งานกลุ่ม

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม