อนุสรา ริยาพันธ์'s profile picture อนุสรา ริยาพันธ์

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง

Details

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ที่3 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2534 โดยความร่วมมือของราษฎรและหน่วยสันตินิมิตร กรมทหารพรานที่ 44 ได้จัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวในที่ดินของ นายเลียบ นางข้อง ริยาพันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนเป็นเงิน 570,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารถาวรโดยราษฎรสมทบซื้อที่ดิน 1 ไร่ เป็นเงิน 50,000 บาท และย้ายจากอาคารชั่วคราวมาอยู่ที่อาคารถาวร ในปี พ.ศ. 2538 โดยกรมพัฒนาชุมชนสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก 2 คน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน จนถึงปัจจุบัน

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

1.นางอุบลรัตน์ ริยาพันธ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.นางสาวพนอจิตต์ ริยาพันธ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

3.นางอนุสรา ริยาพันธ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน

ชั้นบริบาล                    25    คน

ชั้นอนุบาล1                 15    คน

ชั้นอนุบาล2                 10    คน

ชั้นอนุบาล3                 10    คน

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก(งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก(งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ(งานเดี่ยว)

นางอนุสรา ริยาพันธ์

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางอนุสรา ริยาพันธ์

รหัส 571291321098

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

สังกัด : เทศบาลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง

191 หมู่ที่ 3 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดหน้าเขา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ระดับอุดมศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร)

                          : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร)

ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

การแสดงการเคลื่อนไหวบทบาทสมมุติ

การแสดงการเคลื่อนไหวบทบาทสมมุติ

การแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

การแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเสริมทักษะทางกาย(เพิ่มเติม)

กิจกรรมเสริมทักษะทางกาย(เพิ่มเติม)

(ผลงาน) กิจกรรมเสริม(ทักษะทางกาย)ภาคเรียนที่1/2559

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว(งานเดี่ยว)การทรงตัว การเดิน การกระโดด การวิ่ง และอื่นๆเป็นต้น

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว(งานเดี่ยว)การทรงตัว การเดิน การกระโดด การวิ่ง และอื่นๆเป็นต้น

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมตาราง9ช่อง ปฐมวัย

กิจกรรมตาราง9ช่อง ปฐมวัย

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ณ ศพด.(งานกลุ่ม)

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ณ ศพด.(งานกลุ่ม)

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง(เกม)ที่ อาคารสาธิต ชั้น1 (งานกลุ่ม)

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง(เกม)ที่ อาคารสาธิต ชั้น1 (งานกลุ่ม)

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศรรตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศรรตวรรษที่ 21

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

(ผลงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรัยเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรัยเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย : ชุมชนที่รัก (ชื่นชมอาชีพ)

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย : ชุมชนที่รัก (ชื่นชมอาชีพ)

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

VDO หน่วย:เรียนรู้อยู่ร่วมกันในชุมชน(ชื่นชมอาชีพ) กิจกรรมเสริมประสบการณ์

VDO หน่วย:เรียนรู้อยู่ร่วมกันในชุมชน(ชื่นชมอาชีพ) กิจกรรมเสริมประสบการณ์

VDO หน่วย:เรียนรู้อยู่ร่วมกันในชุมชน(ชื่นชมอาชีพ) กิจกรรมเกมการศึกษา

VDO หน่วย:เรียนรู้อยู่ร่วมกันในชุมชน(ชื่นชมอาชีพ) กิจกรรมเกมการศึกษา

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย : ต้นไม้ที่รัก

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย : ต้นไม้ที่รัก

เสนอโครงการพัฒนาผู้เรียน

เสนอโครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

สรุปโครงการพัฒนาผู้เรียน

สรุปโครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

VDO หน่วย:ต้นไม้ที่รัก กิจกรรมเสริมประสบการณ์

VDO หน่วย:ต้นไม้ที่รัก กิจกรรมเสริมประสบการณ์

VDO หน่วย:ต้นไม้ที่รัก กิจกรรมสร้างสรรค์

VDO หน่วย:ต้นไม้ที่รัก กิจกรรมสร้างสรรค์

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย : อร่อยผักผลไม้

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย : อร่อยผักผลไม้

VDO หน่วย:อร่อยผักผลไม้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์

VDO หน่วย:อร่อยผักผลไม้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์

VDO หน่วย:อร่อยผักผลไม้ กิจกรรมกลางแจ้ง

VDO หน่วย:อร่อยผักผลไม้ กิจกรรมกลางแจ้ง

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

บริบทโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218

บริบทโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย:สีสันสดใส

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย:สีสันสดใส

VDO หน่วย:สีสันสดใส กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

VDO หน่วย:สีสันสดใส กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ