นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์'s profile picture นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

ประวัติการศึกษา

นางสาวนัฐวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์ รหัส 571291321076
กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา วันที่ 1 กันยายน 2545
ทำงานเป็นเวลา 4ปี

นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์'s portfolios

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่1/2557

สื่อ/นวัฒนกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัฒนกรรมการศึกษาปฐมวัย

นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์'s groups

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่2/2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปงานก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปงานก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปี2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมเพลงเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

Details

นางสาวนัฐวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวนัฐวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์ รหัส 571291321076 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ตำบลนาหลวงเสน. อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

การปฎิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบุติการสอนใน ศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบุติการสอนใน ศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนในศพด.อบต.นาหลวงเสน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/61

การปฎิบัติการสอนครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนครั้งที่ 4

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่2 /2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก