นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์'s profile picture นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์

Member of WBSC Portfolio

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

ประวัติการศึกษา

นางสาวนัฐวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์ รหัส 571291321076
กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับสวนดุสิต

นางสาวนัฐวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์

Details

นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์'s portfolios

กิจกรรมทางกาย ( งานเสริม )

กิจกรรมทางกาย ( งานเสริม )

(5 pages)
กิจกรรมทางกาย ( งานเสริม ) ประกอบด้วย 1. กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว 2. แบบประเมินพัฒนากา...

นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์'s groups

Google Apps

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวนัฐวรรณ ฤทธิ์ศักดิ์ รหัส 571291321076 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ตำบลนาหลวงเสน. อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา วันที่ 1 กันยายน 2545
ทำงานเป็นเวลา 4ปี

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่2/2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปงานก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปงานก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แฟ้มสะสมผลงานภาคการศึกษาที่1/2557

สื่อ/นวัฒนกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัฒนกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปี2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่2 /2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคการศึกษาที่1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมเพลงเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงเด็กปฐมวัย