นันทิกา โฮฮิน's profile picture นันทิกา โฮฮิน

Member of WBSC Portfolio

โรงเรียนอนุบาลท่งสงรีสอร์ท

Details

แผนที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ประวัติโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ประวัติ และความเป็นมา
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการจัดการศึกษาของนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ซึ่งประสงค์แยกการจัดการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาจึงได้แยกการบริหารจัดการนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และ
นักเรียนระดับอนุบาลที่อยู่ในสังกัดเศบาลทั้ง 4 โรงเดิม(อายุ 3-6 ขวบ)ออกมาเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้ง
นายจำนน ดอกไม้หอม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำหน้าที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารจัดการของโรงเรียน และปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสัวคม(หลังเก่า)
เป็นศูนย์บริหารจัดการชั่วคราว
ปีการศึกษา 2551 ได้โอนย้ายนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ทั้ง 4 โรงมาสังกัดโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเดิมเป็นสถานที่เรียน
31 มีนาคม 2552 กองการศึกษาได้ออกคำสั่ง ให้ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเดิม
ทั้ง 4 โรง จำนวน 68 คน มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนรีสร์ทอนุบาลทุ่งสง
ปีการศึกษา 2553 จัดตั้งศูนย์สาธิต จำนวน 1 ศูนย์ ได้อาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง 8 ห้องเรียน
จัดตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคกสะท้อน
9 ตุลาคม 2553 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนหลังแรกอาคาร 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
ปีการศึกษา 2554 ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 4,000 ที่นั่ง
ปีการศึกษา 2555 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 จำนวน 8 ห้องเรียน
2 เมษายน 2556เทศบาลเมืองทุ่งสงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556 ย้ายศูนย์บริหารจัดการ จากอาคารกองสวัสดิการสังคม มาอยู่ ณ ศูนย์จักรกลเก่า
บุคลากรของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
ผู้บริหาร จำนวน 2 คน
ครูข้าราชการ จำนวน 35 คน
ครูอัตราจ้าง จำนวน 44 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 3 คน
แม่ครัว จำนวน 3 คน
นักการ จำนวน 2 คน ยาม จำนวน 3 คน
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 93 คน

นางนันทิกา เสนปาน

Details

ประวัติส่วนตัว

นางนันทิกา เสนปาน รหัส 1064
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาชีพ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสต
ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ 6/5
ถ.ท่าแพใต้ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประชาอุทิศ ต.นาบอน
ปวช.โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะปราง

(ผลงาน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 4

(ผลงาน) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4

การเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

การเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

บริบทโรงเรียนรีสอร์อนุบาลทุ่งสง

บริบทโรงเรียนรีสอร์อนุบาลทุ่งสง

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ผลงาน ภาคเรียนที่2/2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบรูณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบรูณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

ผลงาน ภาคเรียนการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ผลงาน ภาคเรียนที่1/2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเสี้ยวดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเสี้ยวดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

ผลงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

ผลงานภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงาน ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย