นันทิกา โฮฮิน's profile picture นันทิกา โฮฮิน

Member of WBSC Portfolio

โรงเรียนอนุบาลท่งสงรีสอร์ท

Details

แผนที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ประวัติโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ประวัติ และความเป็นมา
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการจัดการศึกษาของนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ซึ่งประสงค์แยกการจัดการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาจึงได้แยกการบริหารจัดการนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และ
นักเรียนระดับอนุบาลที่อยู่ในสังกัดเศบาลทั้ง 4 โรงเดิม(อายุ 3-6 ขวบ)ออกมาเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้ง
นายจำนน ดอกไม้หอม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำหน้าที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารจัดการของโรงเรียน และปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสัวคม(หลังเก่า)
เป็นศูนย์บริหารจัดการชั่วคราว
ปีการศึกษา 2551 ได้โอนย้ายนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ทั้ง 4 โรงมาสังกัดโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเดิมเป็นสถานที่เรียน
31 มีนาคม 2552 กองการศึกษาได้ออกคำสั่ง ให้ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเดิม
ทั้ง 4 โรง จำนวน 68 คน มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนรีสร์ทอนุบาลทุ่งสง
ปีการศึกษา 2553 จัดตั้งศูนย์สาธิต จำนวน 1 ศูนย์ ได้อาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง 8 ห้องเรียน
จัดตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคกสะท้อน
9 ตุลาคม 2553 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนหลังแรกอาคาร 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
ปีการศึกษา 2554 ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 4,000 ที่นั่ง
ปีการศึกษา 2555 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 จำนวน 8 ห้องเรียน
2 เมษายน 2556เทศบาลเมืองทุ่งสงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556 ย้ายศูนย์บริหารจัดการ จากอาคารกองสวัสดิการสังคม มาอยู่ ณ ศูนย์จักรกลเก่า
บุคลากรของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
ผู้บริหาร จำนวน 2 คน
ครูข้าราชการ จำนวน 35 คน
ครูอัตราจ้าง จำนวน 44 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 3 คน
แม่ครัว จำนวน 3 คน
นักการ จำนวน 2 คน ยาม จำนวน 3 คน
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 93 คน

(ผลงาน) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4

การเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

การเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

บริบทโรงเรียนรีสอร์อนุบาลทุ่งสง

บริบทโรงเรียนรีสอร์อนุบาลทุ่งสง

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงาน ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ผลงานภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ผลงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

นางนันทิกา เสนปาน

Details

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประชาอุทิศ ต.นาบอน
ปวช.โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะปราง

ประวัติส่วนตัว

นางนันทิกา เสนปาน รหัส 1064
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาชีพ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสต
ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ 6/5
ถ.ท่าแพใต้ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110

(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

ผลงาน ภาคเรียนการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ผลงาน ภาคเรียนที่1/2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเสี้ยวดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเสี้ยวดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ผลงาน ภาคเรียนที่2/2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบรูณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบรูณาการสเต็มศึกษาในศตวรรษที่21