ฐิตาพร นิจจันพันศรี's profile picture ฐิตาพร นิจจันพันศรี

Member of WBSC Portfolio

แผนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

ฐิตาพร นิจจันพันศรี's groups

ครูฐิตาพร นิจจันพันศรี

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวฐิตาพร นิจจันพันศรี รหัสนักศึกษา 571291321138 กลุ่มเรียน G5
อยู่บ้านเลขที่ 42/126 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320 ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ระดับ ปวส. เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าอิฐ

แฟ้มครูฐิตาพร นิจจันพันศรี ศูนย์นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่1/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่4

แฟ้มครูฐิตาพร นิจจันพันศรี ศูนย์นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนเรียนที่ 1/2557

- สื่อ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มครูฐิตาพร นิจจันพันศรี ศูนย์นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 2/2557

- แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ (งานเดี่ยว)
- งานสังเคราะห์และสรุปการสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน2557

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2/2558

- การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)
- การบันทึกและสังเกตพฤติกรรม (งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

- โครงการสายใยรักศิษย์ - ลูก (งานกลุ่ม)
- บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2559

- โครงการส่งเสริม สุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย
- เมนูหนูน้อย
- กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)
- กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

ฐิตาพร นิจจันพันศรี's friends