ฐิตาพร นิจจันพันศรี's profile picture ฐิตาพร นิจจันพันศรี

Member of WBSC Portfolio

ครูฐิตาพร นิจจันพันศรี

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวฐิตาพร นิจจันพันศรี รหัสนักศึกษา 571291321138 กลุ่มเรียน G5
อยู่บ้านเลขที่ 42/126 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320 ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ระดับ ปวส. เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าอิฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

Details

แผนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

ฐิตาพร นิจจันพันศรี's groups

แฟ้มครูฐิตาพร นิจจันพันศรี ศูนย์นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคเรียนที่ 2/2557

None that you can see

แฟ้มครูฐิตาพร นิจจันพันศรี ศูนย์นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 3/2557

นิทานสอนใจ

นิทานสอนใจ

แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวฐิตาพร นิจจันพันศรี ภาคเรียนที่ 1/2558

การจัดมุมประสบการณ์

การจัดมุมประสบการณ์

การศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แฟ้มสะสมผลงาน 2/2558

แฟ้มสะสมผลงาน 2/2558

แฟ้มสะสมผลงาน 2/2558

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2559

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 2/2559

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 1/2560

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2/2560

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 2/2560

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่1/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ ภาคเรียนที่ 1/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนใน ศพด ครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่2/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ฝึกสอนครั้งที่ 4

ฐิตาพร นิจจันพันศรี's friends