เพ็ญนภา แซ่ว่อง's profile picture เพ็ญนภา แซ่ว่อง

Member of WBSC Portfolio

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

Details

แผนที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 4

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานกลุ่ม)

(ผลงาน) ภาคการเรียนศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ครูเพ็ญนภา แซ่ว่อง

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวเพ็ญนภา แซ่ว่อง (ครูเพ็ญ) รหัส.571291321057
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 5/6 ถนนท่าแพใต้ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อครูปฐมวัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
ปวส. 1 - 2 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง สาขาการบัญชี
ปวช. 1 - 3 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง สาขาการบัญชี
มัธยมศึกษา 1 - 3 โรงเรียนเจริญวิทยา
ประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตรกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตรกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความทางวิชาการ (งานเดี่ยว)

บทความทางวิชาการ (งานเดี่ยว)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

Google Apps

Google Apps

(ผลงาน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 4