มีนา หนูนุ่น's profile picture มีนา หนูนุ่น

Member of WBSC Portfolio

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

Details

แผนที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

Image

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางมีนา หนูนุ่น รหัส 571291321063
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
สังกัด กองการศึกษา
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 6/5 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเจริญมิตร
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเจริญมิตร
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหาดสูง
  • First name: มีนา
  • Last name: หนูนุ่น

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 1

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 4

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ครั้งที่ 4

(ผลงาน) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่1

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่ 3

การปฏิบัติการสอน ครั้งที 4

การปฏิบัติการสอน ครั้งที 4

การเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

การเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

บริบทโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

บริบทโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานกลุ่ม)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ (งานเดี่ยว)

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

กิจกรรทักษะทางกาย (เสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย