แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวสุนิสา พรหมเมฆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

Details

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง กรมส่งเสริมการปกคองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2554 โดยอาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภทรับผิดชอบ การจัดบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฏหมายทางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสองพี่น้องจึงให้ความสนใจและสนับสนุนในการเตรียมความและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ทั่วถึงด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็บบ้านทรายขาวขึ้น

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง เปิดรับเด็กวัยบริบาล อายุ 2-4 ปี ในปีการศึกษา 2554 เป็นปีการศึกษาแรก การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2558 มีการต่อเติมอาคารด้านข้างเพื่อรองรับกับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลบุคลากร

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 3 คน

1. นางสาวกรุณา กิ่งแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์

  •  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิ
  • ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 ปี

2. นางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ปี

3. นางสาวสุนิสา พรมเมฆ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

  •  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  •  ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ปี

แผนที่ ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

นางสาวสุนิสา พรหมเมฆ

Details

ประวัติส่วนตัว

ขื่อ.                   นางสาวสุนิสา   พรหมเมฆ
ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านเลขที่.      109. หมู่ 1
                         ตำบลสองพี่น้อง.   อำเภอท่าแซะ.    จังหวัดชุมพร
สถานที่ทำงาน.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
                          อำเภอท่าแซะ.        จังหวัดชุมพร
อายุการทำงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.  4 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด.    ปริญญาตรี สาขาศึกษาสาศตร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ สาขาการศึกษาปฐมวัย

การปฏิบัติการสอนใน ศพด บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่ 1/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่ 2/2561

1. ผลงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

2. ผลงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ

แผนงานพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ

แผนงานพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ

3. ผลงานภาคภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

การพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

การพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

4. ผลงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ

โครงการสิทธิหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ

วิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ ศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

โครงการ ศึกษาสภาพและวิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

การจัดมุมประสบการณ์

การจัดมุมประสบการณ์

5. ผลงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558/1

การบันทึกและประเมินพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและประเมินพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

6. ผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ ทำไมจึงต้องร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย

บทความวิชาการ ทำไมจึงต้องร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการสานสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสานสายใยรักศิษย์-ลูก

7. ผลงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขอนามัยเด็กปฐมวัย

โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขอนามัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเสริมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง

กิจกรรมทักษะทางกายผ่านการเคลื่อนไหว การทรงตัว

กิจกรรมทักษะทางกายผ่านการเคลื่อนไหว การทรงตัว

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายส่งเสริมจินตนาการ

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายส่งเสริมจินตนาการ

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง

8. ผลงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

การจัดประสบการ์การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะ EF

การจัดประสบการ์การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะ EF

9. ผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทาน

นิทาน

งานวิจัย การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานประกอบเกมการศึกษา smart game

งานวิจัย การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานประกอบเกมการศึกษา smart game

10. ผลงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

11. ผลงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ห้องเรียนกลับด้าน

ห้องเรียนกลับด้าน

คลิปการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รหัสวิชา 1004804

คลิปการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รหัสวิชา 1004804

12. ผลงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

12. ผลงานรายวิชา1071304 : การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

12. ผลงานรายวิชา1071304 : การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บทบาทครู ผู้ปกครอง การประเมินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บทบาทครู ผู้ปกครอง การประเมินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

งานกลุ่ม การผลิตของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

งานกลุ่ม การผลิตของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย