แฟ้มสะสมงานนางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

Details

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง กรมส่งเสริมการปกคองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2554 โดยอาศัยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภทรับผิดชอบ การจัดบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฏหมายทางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดหารศึกษาตามความเหมาะสมและตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ฉะนั้นเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก องค์การปกครองส่วนท้องถินจึงให้ความสนใจและสนับสนุนในการเตรียมความและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ถั่วถึง

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เปิดรับเด็กวัยบริบาล อายุ 2-4 ปี ในปีการศึกษา 2554 เป็นปีการศึกษาแรก การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้พื้นที่ภายในอาคารไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2558 จึงมีการต่อเติมอาคารด้านข้างเพื่อรองรับกับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

จำนวนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาวปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 3 คน

1. นางสาวกรุณา กิ่งแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์

     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     - ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ปี

2. นางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

     - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     - ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ปี

3. นางสาวสุนิสา พรมเมฆ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     - ประสบการณ์การทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปี

นางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี

Details

ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

- กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านร้านตัดผม

- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร้านตัดผม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย

ศูนย์นครศรีธรรมราชตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

การปฏิบัติการสอนในศพด.บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่1/2561

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านทรายขาว ภาคเรียนที่ 1/61

การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเฉพาะ2 ภาคเรียน2/2561

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.บ้านทรายขาว

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 ศพด.บ้านทรายขาว

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ผลงาน : ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

งานเดี่ยว : การบันทึกและสังเกตุพฤติกรรมเด็ก

งานเดี่ยว : การบันทึกและสังเกตุพฤติกรรมเด็ก

งานกลุ่ม : การประเมินพัฒนาการเด็ก

งานกลุ่ม : การประเมินพัฒนาการเด็ก

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลงาน : ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

งานกลุ่ม : โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

งานกลุ่ม : โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

งานเดี่ยว : บทความวิชาการ

งานเดี่ยว : บทความวิชาการ

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย 3-6 ปี

เมนูหนูน้อย 3-6 ปี

งานกลุ่ม : กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

งานกลุ่ม : กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

งานเดี่ยว : กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

งานเดี่ยว : กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเสริมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านการเคลื่อนไหว

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง ของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง ของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายส่งเสริม จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายส่งเสริม จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (เกม)

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (เกม)

ผลงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย PLC

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

VDO การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

VDO การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

VDO.กิจกรรมกลางแจ้งหน่วยสีสันสดใส

VDO.กิจกรรมกลางแจ้งหน่วยสีสันสดใส

VDO.กิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยผักและผลไม้

VDO.กิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยผักและผลไม้

VDO.กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยผักและผลไม้

VDO.กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยผักและผลไม้

VDO.กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสีสันสดใส

VDO.กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสีสันสดใส

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน

หลักสูตรระยะสั้นงานบูรณาการ 3 รายวิชา

หลักสูตรระยะสั้นงานบูรณาการ 3 รายวิชา

ผลงาน : ภาคการศึกษาที่1/2561

การละเล่นไทย

การละเล่นไทย

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

บทบาทครู ผู้ปกครอง การประเมิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บทบาทครู ผู้ปกครอง การประเมิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

รายงานการผลิตสื่อการเล่น

รายงานการผลิตสื่อการเล่น