นางสาวขวัญใจ ใจห้าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์

นางสาวขวัญใจ ใจห้าว

Details

ประวัติการศึกษา

  ปี 2544 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต ม.ศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
  ปี 2558 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.สุโขมัยธรรมาธิราช
  ปี 2558 ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
ปัจจุบัน กำลังศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวขวัญใจ ใจห้าว  รหัส 571291321047
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อเล่น จุ๋ม
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์
สังกัด อบต.ตลิ่งชัน
ชื่อบิดา นายชอบ ใจห้าว เสียชีวิตแล้ว
ชื่อมารดา นางสมจิต ใจห้าว มีชีวิตอยู่
ที่อยู่ 42 ม.3 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 085-8825015
อีเมล์ tonkaw_2.5@hotmail.com

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

สื่อ-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ ภาคฤดูร้อน 2558(งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ ภาคฤดูร้อน 2558(งานเดี่ยว)

โครงการสายใยรักศิษย์ -ลูก ภาคฤดูร้อน 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ -ลูก ภาคฤดูร้อน 2558

แฟ้มสะสมงาน ภาคเรียนที่1/2559

กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงปฐมวัย (งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงปฐมวัย (งานเดี่ยว)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัย เด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัย เด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย

กิจกรรมทักษะทางกาย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน. ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC