นางสาวจันทร์จิรา เลี่ยมกองแลง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร

Unable to parse embedded code or URL: https://www.google.com

นางสาวจันทร์จิรา เลี่ยมกองแลง

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวจันทร์จิรา เลี่ยมกองแลง รหัส 571291321133
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน หมู่ที่ 9ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร หมู่ที่ 9ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดวังไทร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขา การพัฒนาชุมชน
ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Text

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557

สื่อ-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2557

โครงการการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย

การสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมงานภาคเรียนที่1/2559

กิจกรรมการเเสดงสำหรับเด็กปฐมวัย1/2559

กิจกรรมการเเสดงสำหรับเด็กปฐมวัย1/2559

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย

กิจกรรมทักษะทางกาย

แฟ้มสะสมงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ ลูก ภาคเรียนฤดูร้อน 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ ลูก ภาคเรียนฤดูร้อน 2558

บทความเชิงวิชาการ(งานเดี่ยวภาคฤดูร้อน2558)

บทความเชิงวิชาการ(งานเดี่ยวภาคฤดูร้อน2558)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC