นางสาวรุชดา. กุลบาล

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม
เมื่อปี พ.ศ 2537 ทางมัสยิดซอลาฮุดดีนได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเด็กเล็กในชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทางมัสยิดจึงได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิมขึ้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทำการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ซึ่งตอนนั้นอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อ พ.ศ 2541 ได้ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำป่าร่อน ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านงบประมาณ วิชาการ และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิมถือเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 ซึ่งองกรค์

Image

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม

Image

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศใหม่

(ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3-4 ปี ด้วยกระบวนทัศใหม่

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับอนุปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาการศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัล-มูวาห์ฮีดีน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดวังไทร

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวรุชดา กุลบาล รหัส 571291321132
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

Image

Details

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนวัดวังไทร ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนวัดวังไทร ภาคเรียนที่ 1/61

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2561

การออกแบและผลิตสื่อของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการและการนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย

การออกแบและผลิตสื่อของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการและการนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย

การเล่นกับเด็กพัฒนาการพัฒนาสมองของเด็ก

การเล่นกับเด็กพัฒนาการพัฒนาสมองของเด็ก

การเล่นและประเภทการสอนของเด็กไทย

การเล่นและประเภทการสอนของเด็กไทย

บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัยและการประเมินพฤติกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

บทบาทของครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัยและการประเมินพฤติกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

สรุปการวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อม

สรุปการวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อม

แนวคิดทษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 1/2557

สื่อ-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2/ 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา. 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและสังเกตุพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตุพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก(งานกลุ่ม)

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา. 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการงานเดี่ยว ภาคฤดูร้อน2/2558

บทความวิชาการงานเดี่ยว ภาคฤดูร้อน2/2558

โครงการสายใยรักศิษย์ลูกภาคฤดูร้อน 2558

โครงการสายใยรักศิษย์ลูกภาคฤดูร้อน 2558

แฟ้มสะสมงานภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย 1/2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย 1/2559

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย

กิจกรรมทักษะทางกาย

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

แฟ้มสะสมผลงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การปฎิบัติการสอนในโรงเรียนวัดวังไทร. ภาคเรียนที่ 1|61

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดวังไทร. ภาคเรียนที่ 1/61 (สัมมนาครั้งที่ 1)

การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดวังไทร. ภาคเรียนที่ 1/61 (สัมมนาครั้งที่ 1)

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

บริบทของโรงเรียน

บริบทของโรงเรียน