นางสาววิภารัตน์ โรยทองคำ

by วิภารัตน โรยทองคำ
Tags: งานเดี่ยว

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

Details

ประวัติความเป็นมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ประวัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนให้ความสำคัญทางการศึกษาของเด็กเล็กในท้องถิ่นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยโดยใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนเป็นสถานที่ดำเนินการมีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวน 33 คน ผู้ดูแลเด็ก๒ คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดเกษมบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะต่อมามีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์มากยิ่งขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงได้โครงการของบประมาณสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัษฎารามเข้าด้วยกันเมื่อปีพ.ศ.2557มีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวน 60 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คนผู้ดูแลเด็ก 3 คน
ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนในทุกๆ ด้าน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตพื้นที่บริการในตำบลบางงอนและมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่ได้แก่ ตำบลน้ำรอบ ตำบลน้ำหัก ตำบลท่ากระดานปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี และในปี พ. ศ. 2560 มีจำนวนเด็ก 108 คน มีการรวมศูนย์โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน มีอัตราผู้ดูแลเด็กเพิ่ม 2 อัตรา

จำนวนผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 6 คน

1. นางสาววิภารัตน์ โรยทองคำ

2. นางสาววิชชุตา จินาเหงียบ

3.นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

4.นางสาวยุวดี สุระกา

5.นางสาวอุทัยวรรณ คงทิพย์

6.นางวรรณา สมบูรณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

Annotation

ข้อมูลนักศึกษา

รูปประจำตัว

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:นางสาววิภารัตน์ โรยทองคำ

ชื่อเล่น: ครูเปี้ยว

รหัสนักศึกษา: 571291321183 ศูนย์นครศรีธรรมราช

วันเกิด: 1/5/2527

อายุ: 33 ปี

ที่ทำงาน: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

สังกัด: องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

 

ประวัติการศึกษา

อนุบาล - ป.4: โรงเรียนบ้านท่าผาก

ป.5 - ป.6:โรงเรียนบ้านดอนมะตูม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนนำ้รอบวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบัน: กำลังศึกษา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครศรีธรรมราช

 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

บริบทโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต

บริบทโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน

โครงสร้างหน่วยการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1

โครงสร้างหน่วยการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1

สัมมนาครั้งที่1

สัมมนาครั้งที่1

ป้ายนิเทศอวัยวะและการดูแลรักษา

ป้ายนิเทศอวัยวะและการดูแลรักษา

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย อวัยวะและการดูแลรักษา

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย อวัยวะและการดูแลรักษา

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์

ภาพสื่อการจัดประสบการณ์

ภาพสื่อการจัดประสบการณ์

VDO การจัดประสบการณ์ ทั้ง 6 กิจกรรม

VDO การจัดประสบการณ์ ทั้ง 6 กิจกรรม

ภาพการจัดประสบการณ์หน่วย อวัยวะและการดูแลรักษา

ภาพการจัดประสบการณ์หน่วย อวัยวะและการดูแลรักษา

สัมมนาครั้งที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 VDO การจัดประสบการณ์หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 VDO การจัดประสบการณ์หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์

สัมมนาครั้งที่ 2 ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์

สัมมนาครั้งที่ 2 การจัดป้ายนิเทศ หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 การจัดป้ายนิเทศ หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 สื่อประกอบการสอน หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 สื่อประกอบการสอน หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 ประมวลภาพการจัดประสบการณ์ หน่วย บ้านแสนสุข

สัมมนาครั้งที่ 2 ประมวลภาพการจัดประสบการณ์ หน่วย บ้านแสนสุข

การปฏิบัติการสอนเล่ม 1 ประจำภาคเรียน 1/2561

การปฏิบัติการสอนเล่ม 1 ประจำภาคเรียน 1/2561

สัมมนาครั้งที่ 3 หน่วยการจัดประสบการณ์ สมาชิกประเทศอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย สมาชิกประเทศอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย สมาชิกประเทศอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 3 ป้ายนิเทศ หน่วยสมาชิกอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 3 ป้ายนิเทศ หน่วยสมาชิกอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 3 สื่อการจัดประสบการณ์

สัมมนาครั้งที่ 3 สื่อการจัดประสบการณ์

สัมมนาครั้งที่ 3 VDO การจัดประสบการณ์ หน่วย สมาชิกประเทศอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 3 VDO การจัดประสบการณ์ หน่วย สมาชิกประเทศอาเซียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ สมาชิกประเทศอาเซียน

ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ สมาชิกประเทศอาเซียน

สัมมนาครั้งที่ 4

สัมมนาครั้งที่ 4 แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 ผังมโนทัศน์หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 ผังมโนทัศน์หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่4 ป้ายนิเทศ หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่4 ป้ายนิเทศ หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 สื่อหน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 สื่อหน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 VDO การจัดประสบการณ์ หน่วยอาชีพในฝัน

สัมมนาครั้งที่ 4 VDO การจัดประสบการณ์ หน่วยอาชีพในฝัน

ผลงานการปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2561

( สัมมนาครั้งที่ 1 ) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยฤดูหรรษา

( สัมมนาครั้งที่ 1 ) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยฤดูหรรษา

สัมมนาครั้งที่ 1 ผังมโนทัศน์ หน่วย ฤดูหรรษา

สัมมนาครั้งที่ 1 ผังมโนทัศน์ หน่วย ฤดูหรรษา

( สัมมนาครั้งที่ 1 ) ป้ายนิเทศ หน่วยฤดูหรรษา

( สัมมนาครั้งที่ 1 ) ป้ายนิเทศ หน่วยฤดูหรรษา

สัมมนาครั้งที่ 1 ) สื่อการจัดประสบการณ์ หน่วยฤดูหรรษา

สัมมนาครั้งที่ 1 ) สื่อการจัดประสบการณ์ หน่วยฤดูหรรษา

( สัมมนาครั้งที่ 1 ) VDO การจัดประสบการณ์ หน่วยฤดูหรรษา.

( สัมมนาครั้งที่ 1 ) VDO การจัดประสบการณ์ หน่วยฤดูหรรษา.

2. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2527

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานเดี่ยว)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ(งานกลุ่ม)

4.(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ร้องเพลงภาษาอังกฤษ

ร้องเพลงภาษาอังกฤษ

5.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิหนูฯ v.2

โครงการสิทธิหนูฯ v.2

วีดีทัศน์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วีดีทัศน์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

งานชิ้นที่. 6 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 2/2558

งานชิ้นที่. 6 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 2/2558

7.(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

บทความวิชาการ (งานเดี่ยว)

8. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมทักษะทางกาย ภาคเรียนที่1/2559

กิจกรรมทักษะทางกาย ภาคเรียนที่1/2559

9. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

11.(ผลงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการ

โครงการ

PlC การอ่านภาษาอังกฤษ

PlC การอ่านภาษาอังกฤษ

โครงการจัดการเรียนรู้ PLC การจัดประสบการณ์

โครงการจัดการเรียนรู้ PLC การจัดประสบการณ์

10.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

ห้องเรียนกลับด้าน

ห้องเรียนกลับด้าน

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

13 (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย

การเล่นและประเภทการเล่นของเด็กปฐมวัย

การเล่นและประเภทการเล่นของเด็กปฐมวัย

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน

รายงานการออกแบบและผลิตสื่อ

รายงานการออกแบบและผลิตสื่อ