แฟ้มสะสมผลงานนางสาวจิราภา สวัสดิ์อุบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่ได้รับอนุญาตให้เปิดศูนย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ซึ่งได้มองเห็นความสำคัญของเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ ซึ่งในขณะนี้เด็กอยูในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่ จำนวน 60 คน มีผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 3 คน คือ นางสาวอัญธิกา สังข์แก้ว นางสาวอรอุมา บุญโญ นางสาวจิราภา สวัสดิ์อุบล เป็นผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านควนใหม่

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนใหม่

นางสาวจิราภา สวัสดิ์อุบล

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวจิราภา สวัสดิ์อุบล  รหัสนักศึกษา 571291321195 กลุ่ม G 6
ที่อยู่ 145/4 หมู่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84190
บิดา นายประเวศ สวัสดิ์อุบล

 มารดา นางอารีย์ สวัสดิ์อุบล
เกิดวันที่ 17 สิงหาคม 2525 อายุ 35 ปี
สถานที่ทำงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่

แฟ้มสะสมผลงานปีการศึกษา 2/2557

None that you can see

แฟ้มสะสมภาคฤดูร้อน 2557

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่1/2557

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2558

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 2/2558

None that you can see

แฟ้มสะสมผลภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

None that you can see

แฟ้มสะสมผลงานภาคเรียนที่ 1/2559

ผลงานภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559

ผลงานภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559