ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง วันที่ 6 มิถุนายน
พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์นครศรี
ธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางศิริพร กำเหนิดทอง

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางศิริพร กำเหนิดทอง รหัสนักศึกษา 571291321107
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต. ทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

ผลงานภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา2559

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานกลุ่ม)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(งานเดี่ยว)