นางสาวมัทนา สัญญาธิกุล

รูปพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล4(วัดโพธาวาส)

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล4(วัดโพธาวาส)

Details

จำนวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Details

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)

ประวัติส่วนตัว

Details

นางสาวมัทนา สัญญาธิกุล

Details

ประวัติการทำงาน

Details

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

(ผลงาน) ภาคการเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

(ผลงาน) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (การแสดงบทบาทสมมติเรื่องเด็กท้องผุ)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (การแสดงบทบาทสมมติเรื่องเด็กท้องผุ)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (เพลงนกน้อย)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (เพลงนกน้อย)

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย ภาคเรียนที่1/2559

กิจกรรมทักษะทางกาย ภาคเรียนที่1/2559

No title