Collection: อังคณา คชเดช

นางสาวอังคณา คชเดช

Google Apps

ปฏิบัติการสอน ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ

การปฏิบัติการสอนครั้งที่1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่1

การปฏิบัติการสอนครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่2

การปฏิบัติการสอนครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่3

การปฏิบัติการสอนครั้งที่4

การปฏิบัติการสอนครั้งที่4

นางสาวอังคณา คชเดช

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวอังคณา คชเดช
ชื่อเล่น : ครูบี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ
ที่อยู่ : 188 ม.1 ต.สองแพรก อ. ชัยบุรี  จ. สุราษฎร์ธานี 84350

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (วทบ.)
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม )

กิจกรรมแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม )

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการสร้างเสริมสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการสร้างเสริมสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็ก

การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็ก

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 3/2558

บทความทางวิชาการ (งานเดี่ยว)

บทความทางวิชาการ (งานเดี่ยว)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการสิทธิหนูเลี้ยงดูภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิหนูเลี้ยงดูภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 3/2557

คลิปวิดีโอ นิทานสอนใจ

คลิปวิดีโอ นิทานสอนใจ

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 2/2557

งานสังเคราะห์และสรุปความก้าวหน้าความเป็นครู

งานสังเคราะห์และสรุปความก้าวหน้าความเป็นครู

แฟ้มสะสมผลงานประจำภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมจากขวดโค้ก

นวัตกรรมจากขวดโค้ก