แฟ้มสะสมผลงานครูแนน

ภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี

Details

ข้อมูล ศพด.ประวัติความเป็นมา


สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี
สังกัดเทศบาลตำบลจันดี
เลขที่ 998 หมู่3 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
มีเนื้อที่  1ไร่ จำนวนเด็กนักเรียน 205คน มีห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน
จำนวนบุคลากรและครู จำนวน 11คน ครู  9คน นักการภารโรง 1คน แม่ครัว1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้าตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีสถานที่หน่วยงานราชการหลายแห่งติดต่อได้สะดวก การเดินทางของเด็กมีความสะดวกทำให้ ประชาชนที่อาศัยอยู่มีความสุขทั้งกายและใจ

แผนที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี

นางสาวทัศณีย์ วิเศษราษฎร์

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวทัศณีย์ วิเศษราษฎร์ รหัส571291321029 กลุ่มเรียน G1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่267 หมู่7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
สถานภาพ
สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี
สังกัดเทศบาลตำบลจันดี
เลขที่ 998 หมู่3 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557

None that you can see

ภาคเรียนที่2ปี2557

None that you can see

ภาคฤดูร้อน ปี2557

None that you can see

ภาคเรียนที่1 ปี2558

None that you can see

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย
https://drive.google.com/open?id=0B3gz2I7b6YgDbDhoOHd4M2pleTQ

ภาคเรียนที่2 ปี2558

None that you can see

ภาคฤดูร้อน 2559