Collection: นางสาวสุภาพร ศิริตะงัน

แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวสุภาพร ศิริตะงัน

(ผลงาน) การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/61

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/61 โรงเรียนบ้านติงไหร

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/61 โรงเรียนบ้านติงไหร

(ผลงาน) การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านติงไหร

การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/61 โรงเรียนบ้านติงไหร

(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนบ้านติงไหร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนบ้านติงไหร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ

รูปประจำตัว

Details

ประวัติส่วนตัว

IMG_8379.PNG

ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย ( เสริม )

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย ส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย ส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง ปฐมวัย

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง ปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกายด้านเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านเคลื่อนไหว

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (เกม)

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (เกม)

แบบประเมินพัฒนาการทางกาย ของเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการทางกาย ของเด็กปฐมวัย

ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผลงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21