นางสาวธัญญรัตน์ ชูช่วง

รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์


ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์ ตั้งอยู่ที่ 875 ถนนห้วยดินดำ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 เบอร์โทร 077-345084 (ตั้งอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์) สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเกีรยติ วสุนธราภิวัฒก์ จำนวน 10 ไร่ 18 ตารางวา ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 เปิดเรียนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ปัจจุบันไปเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2537 ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์ ได้งบการก่อสร้างจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังใหม่ 1 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 - 4 ขวบ มีครูทั้งหมด 2 คน คือ ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน และผู้ดูและเด็ก 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 38 คน

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์

นางสาวธัญญรัตน์ ชูช่วง

Details

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษา หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ปริญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- ประกาศนียบัตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การตลาด โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การขาย โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวธัญญรัตน์ ชูช่วง

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครศรีธรรมราช

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์ ถนนห้วยดินดำ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

2. (ผลงาน) ภาคเรียนที่ 1/2557

สื่อ / นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ / นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. (ผลงาน) ภาคเรียนที่ 2/2557

แผนพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

4. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน/2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

5. (ผลงาน) ภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. (ผลงาน) ภาคเรียนที่ 2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

7. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน/2558

โครงการสายใยรักศิษย์- ลูก

โครงการสายใยรักศิษย์- ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

8. (ผลงาน) ภาคเรียนที่ 1/2559

โครงการเสริมสุขอนามัย สุขนิสัย

โครงการเสริมสุขอนามัย สุขนิสัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็ก

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็ก

กิจกรรมเพลง

กิจกรรมเพลง

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายภาคเรียนที่ 1/2559