นางสาวนราวดี ดีฮกเคี่ยน

by Lookmoo

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก ก่อตั้งขึ้นโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ การเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน ๖๓ คน ผู้ดูแลเด็กจำนวน ๒ คน ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว ๑๓ ปี รับเด็กตั้งแต่ ๓ - ๕ ปี (๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๗ คน มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน ๓ คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน ๒ คน และพี่เลี้ยงเด็กจำนวน ๑ คน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ หมู่ ๑๔ บ้านร่มไทร หมู่ ๑๕ บ้านคลองรอก หมู่ ๑๗ บ้านท่าใหม่ หมู่ ๑๘ บ้านคลองสงค์ และหมู่ ๒๔ บ้านธารน้ำใจ ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้

ภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Details

จำนวนผู้ดูแลเด็ก

นางจุฑามาศ เพชรรักษ์ ครู คศ.๑
นางสาววรรณิสา วิชัยดิษฐ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษณ์ ถิ่นท่าเรือ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพนิดา เนตมณี ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนราวดี ดีฮกเคี่ยน ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรจนา สีห์รา พี่เลี้ยงเด็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

บริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก

บริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก

การศึกษาและการคัดกรอกผู้เรียน

การศึกษาและการคัดกรอกผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน

โครงสร้างหน่วยการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561

โครงสร้างหน่วยการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561

(สัมนนาครั้งที่ 1 ) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

(สัมนนาครั้งที่ 1 ) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

(สัมมนาครั้งที่ 1 ) ผังมโนทัศน์หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

(สัมมนาครั้งที่ 1 ) ผังมโนทัศน์หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

( สัมมนาครั้งที่ 1 )ป้ายนิเทศ หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

( สัมมนาครั้งที่ 1 )ป้ายนิเทศ หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

(สัมนาครั้งที่ 1 ) สื่อประกอบการสอนหน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

(สัมนาครั้งที่ 1 ) สื่อประกอบการสอนหน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

( สัมมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

( สัมมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษา

(สัมมนาครั้งที่ 2) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) ป้ายนิเทศ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) ป้ายนิเทศ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) ผังมโนทัศน์ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) ผังมโนทัศน์ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) สื่อการสอน หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) สื่อการสอน หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) VDOการจัดประสบการณ์ หน่วยบ้านแสนสุข

(สัมมนาครั้งที่ 2) VDOการจัดประสบการณ์ หน่วยบ้านแสนสุข

รูปประจำตัว

Details

ประวัติส่วนตัว

นางสาวนราวดี ดีฮกเคี่ยน
ชื่อเล่น ลูกหมู
เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2528
ปัจจุบันอายุ 31 ปี
บิดา : นายณรงค์ ดีฮกเคี่ยน
มารดา : นางวันดี ดีฮกเคี่ยน
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา 3 คน
จบการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันทำงาน : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกายภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมทักษะทางกายภาคเรียนที่ 1/2559

9.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

10.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

11.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 1/2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

กิจกรรมการกระตุ้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการกระตุ้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

ห้องเรียนกลับด้าน

ห้องเรียนกลับด้าน

13.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

การเล่นและประเภทการเล่นของเด็กปฐมวัย

การเล่นและประเภทการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย