นางสาวนันทนิท กื๋อกระโทก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลอด

Details

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลอด

แผนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลอด

นางสาวนันทนิท กื๋อกระโทก

Details

การปฏิบัติการสอนใน ศพด. บ้านถ้ำน้ำลอด ภาคเรียนที่ 1/61

(สัมนาครั้งที่1) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) แผนผังมโนทัศน์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) แผนผังมโนทัศน์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) ป้ายนิเทศ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) ป้ายนิเทศ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) สื่อการจัดประสบการณ์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) สื่อการจัดประสบการณ์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมนาครั้งที่1) สำรวจสภาพและความต้องการของสถานศึกษา

(สัมนาครั้งที่1) สำรวจสภาพและความต้องการของสถานศึกษา

(สัมนาครั้งที่1) การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

(สัมนาครั้งที่1) การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 1) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข (กิจกรรมเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 2) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) แผนผังมโนทัศน์หน่วยหนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) แผนผังมโนทัศน์หน่วยหนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) ป้ายนิเทศหน่วยหนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) ป้ายนิเทศหน่วยหนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) สื่อการจัดประสบการณ์หน่วยหนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) สื่อการจัดประสบการณ์หน่วยหนูน้อยน่ารัก

(สัมนาครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสรุปผลการดำเนินงาน

(สัมนาครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสรุปผลการดำเนินงาน

(สัมนาครั้งที่ 2) กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

(สัมนาครั้งที่ 2) กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 2 ) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย หนูน้อยน่ารัก (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 2 ) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย หนูน้อยน่ารัก (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 2) VDO การจัดกิจกรรมหน่วย หนูน้อยน่ารัก(กิจกรรมเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 3) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) แผนผังมโนทัศน์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) แผนผังมโนทัศน์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) ป้ายนิเทศหน่วยครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) ป้ายนิเทศหน่วยครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) สื่อการจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) สื่อการจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 3) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย ครอบครัวสุขสันต์ (กิจเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 4) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) แผนผังมโนทัศน์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) แผนผังมโนทัศน์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) ป้ายนิเทศหน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) ป้ายนิเทศหน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) สื่อการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) สื่อการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมสร้างสรรค์)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเสรี)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมกลางแจ้ง)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน (กิจกรรมเกมการศึกษา)

(สัมนาครั้งที่ 4) แฟ้มสะสมผลงาน

(สัมนาครั้งที่ 4) แฟ้มสะสมผลงาน

บันทึกการนิเทศและการประเมินผล

บันทึกการนิเทศและการประเมินผล

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะ1

บันทึกรายงานการปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะ1

(ผลงาน) ภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

3.(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

3.(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

4.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

4.(ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

5.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

5.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

6.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

6.(ผลงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผลงาน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557

None that you can see

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

None that you can see

ผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

None that you can see

ผลงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

None that you can see

ผลงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

None that you can see

ผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทักษะทางกาย(เสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(เสริม)