แฟ้มสะสมงาน จุฑามาศ ใจดำรงค์วัฒนะ

ข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลศพด

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลศพด

ข้อมูลศพด

จำนวนผู้ดูแลเด็กในศพด

จำนวนผู้ดูแลเด็กในศพด

แผนที่ตั้งศพด

แผนที่ตั้งศพด

ภาคการศึกษาที่1/2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

แผนพัฒนาตนเองฯ

แผนพัฒนาตนเองฯ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครู

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครู

ภาคฤดูร้อน2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

รูปประจำตัว

Details

ภาคการศึกษาที่1/2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาคการศึกษาที่2/2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคฤดูร้อน/2558

โครงการสายใยรัก ศิษย์ - ลูก

โครงการสายใยรัก ศิษย์ - ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ภาคการศึกษา 1/2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)