Collection: ผลงานภาคฤดูร้อน 3/2559

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้น อนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

ผลงานภาคฤดูร้อน 3/2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้น อนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

ผลงานภาคฤดูร้อน 3/2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้น อนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

ผลงานภาคฤดูร้อน 3/2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้น อนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

ผลงานภาคฤดูร้อน 3/2559

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้น อนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม

โครงการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม