Collection: 1. ข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.ข้อมูลนักศึกษา/ ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่ บรรยากาศ และอาคารเรียน

Details

แผ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่

ประวัติและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
ตั้งอยู่เลขที่116 หมู่ที่ 7ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2554
ปัจุบันมีเด็กในความดูแลจำนวน 90คน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คน
ลักษณะของสถานศึกษา ตึกเดี่ยว1ชั้น มี จำนวน 6ห้อง
ระดับชั้นเรียนเตียมอนุบาล3ขวบ และ4ขวบ

นางสาวจุไรวรรณ ชุมลักษณ์

Details

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาวจุไรวรรณ ชุมลักษณ์ รหัสนักศึกษา571291321097
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์นครศรีธรรมราช
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่ง. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัด กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.ท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่116 หมู่7 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนบ้านไสใหญ่

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 2พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
รวมอายุงาน 5ปี

2. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู้การเป็นครูปฐมวัย

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู้การเป็นครูปฐมวัย

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

4. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

5. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานเดี่ยว)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานเดี่ยว)

7. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก(งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก(งานกลุ่ม)

8. (ผลงาน) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกาย(กิจกรรมเสริม)