การปฏิบัติการสอนใน ศพด.บ้านสวนจันทร์ครั้งที่ 2

ป้ายนิเทศหน่วยผลไม้

แผนหน่วยผลไม้

ภาพผังมโนทัศน์หน่วยผลไม้

Details

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

ปก กำหนดหน่วย และการคัดกรองผู้เรียน

หน้าปก และรายละเอียดรวมโครงการ

กรณี วิดีโอและการจัดประสบการณ์

 1. VDO บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความยาว 3-5 นาที ประกอบด้วย การเปรียบเทียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอดีตและภาพในปัจจุบันในมุมมองต่างๆ เช่น ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพห้องเรียน มุมประสบการณ์ เป็นต้น (ศพด.น่าอยู่และปลอดภัย)
 2. VDO การสอนเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมวงกลม) สอนอย่างไรถึงจะเรียกว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. VDO การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือเกมกลางแจ้ง หรือ เคลื่อนไหวและจังหวะ (ร้องเล่นเต้นรำ)

ข้อควรระวัง

VDO ก่อนนำเข้าระบบควรมีการตรวจสอบโดยคำนึงถึงหลักการศึกษาปฐมวัยและสิทธิเด็กเป็นสำคัญ

ข้อมูลที่จัดเก็บ

 • โครงสร้างหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน
 • ผังมโนทัศน์ประจำหน่วยการเรียน
 • สื่อ 4 ชิ้น
 • ป้ายนิเทศ 4 ชิ้น
 • โครงการพัฒนาผู้เรียน
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน
 • การบันทึกรายงานผลงานและการพัฒนาตนเอง
 • แฟ้มแสดงผลงานครู
 • บันทึกสรุปกิจกรรมการนิเทศ
Details

โครงการพัฒนาผู้เรียน

สื่อและวิธีการใช้หน่วย"ผลไม้"

บันทึกสรุปกิจกรรมนิเทศ

กิจกรรมเกมการศึกษา หน่วยผลไม้

กิจกรรม กลางแจ้ง หน่วยผลไม้

กิจกรรมเล่นตามมุม หน่วยผลไม้

กิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วยผลไม้

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หน่วยผลไม้

กิจกรรม เสริมประสบการณ์ หน่วยผลไม้

บันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน 1