สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับ นักศึกษา

การสร้าง WBSC-Portfolio

ดร.เอื้ออารี จันทร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Line : au_aree 

 

         แฟ้มสะสมผลงาน คือ เครื่องมือ บันทึก รวบรวมข้อมูลหลักฐานการดำเนินงาน  โดยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับแฟ้มสะสมผลงานที่ต้องการให้เกิดผลต่อการเรียนรู้  ต้องมีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรมีการรับฟังมุมมองของผู้อื่นและนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น เดิมเป็นการจัดเก็บบนกระดาษ แต่ในปัจจุบันนิยามใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) คือ แฟ้มสะสมผลงานที่อยู่ในรูปแบบ file electronics ทั้งแบบออนไลน์และไม่ออนไลน์

        WBSC-Portfolio เป็น  แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีุ่ม่งเน้นให้เป็นแฟ้มสะสมผลงานที่สะท้อนผลงานระหว่างการเรียนรู้จากการทำงานของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

       ขั้นตอนการสร้างและจัดเก็บผลงานในแฟ้มได้มีการจัดทำเป็น clip การสอนที่เน้นบน platform ของ iPad แต่ผู้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ Notebook สามารถปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกัน  โดย Clip จัดทำเป็นขั้นตอนสั้นๆ  เรียงตามลำดับ โดยมุ่งหวังว่า กรณีที่ต้องการ  เรียนรู้จาก clip และฝึกทำตามสามารถทำได้ง่าย และหากภายหลังต้องการทบทวนหรือเลือกดูเพียงบางเรื่อง  สามารถทำได้ง่าย จึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น

  1. เริ่มต้นเข้าสู่ระบบ WBSC-Portfolio
  2. การเตรียม File งานเป็น PDF ในกรณีที่ต้องการนำเข้า File PDF ที่มีขนาดใหญ่มีคำแนะนำการใช้งานในลักษณะของการฝาก File ที่ Google Drive ก่อนนำเข้ามูลเข้าระบบ จะจัดทำเป็น File Info ต่อท้าย Clip ที่ 2
  3. การนำ Link YouTube เข้า Port
  4. การนำเข้า File _File to Download
  5. การ share Page
  6. การสร้าง และ Share Collection แบบ Public

 

กรณีต้องการความช่วยเหลือ

Student Help Desk.png

1 เริ่มต้นเข้าสู่ระบบ wbsc-portfolio

ทำไมต้อง แปลง File งาน เป็น PDF

การแปลง File มีเหตุผลมากมายแต่ที่สำคัญ คือ เป็นการทำสำเนางานต้นฉบับให้มีลักษณะของรูปแบบและข้อมูลเหมือนกับต้นฉบับ โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบ File ของเครื่่องแต่ละเครื่องที่อาจส่งผลทำให้ ข้อความไม่สามารถอ่านได้ หรือ มีตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ  

2 การเตรียม File งานเป็น PDF

กรณี File งาน PDF ขนาดใหญ่ การฝาก Fie PDF ไว้ใน Google Drive

Details

การแสดงข้อมูล PDF File จาก Google Drive ที่ WBSC-Portfolio

Details

ทำไม File VDO จึงควรนำไปใส่ใน YouTube

          การนำ clip ที่สร้างขึ้น Upload เข้าระบบ โดยตรงสามารถทำได้ แต่จะมีผลกับความเร็วในการเข้าถึง Portfolio ที่จะโหลดเข้าใช้งานได้ช้า แต่การ  Upload File ขึ้น YouTube จะมีการจัดการ File VDO และมีเครื่องมือช่วยในการตัดต่อการใส่ปก และ Function อื่นๆ ที่จะช่่วยสร้างและแก้ไข VDO ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างช่อง YouTube เพื่อจะจัดการ VDO ทั้งหมด ที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้การนำเสนอเป็น unlisted เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูได้เฉพาะ VDO ที่มีการส่ง Link ให้เท่านั้น หรือจะเปิดแบบ Public เพื่อให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าดูได้

3 การนำ Link YouTube เข้า Port

4 การนำเข้า File File to DownLoad

ทำไมต้อง Share Page

การ Share Page ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สร้างแฟ้ม  และ ผู้เข้าเยี่ยมชมแฟ้ม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้ามาเยียมชม ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแฟ้ม การ Share Page มีหลายระดับ เช่น  Share เฉพาะในกลุ่มที่ต้องการ หรือ การเปิดกว้างแบบ Publish ที่ทุกคนที่เข้าถึง Page สามารถเรียกดูได้ 

5 การ share Page

ทำไม ต้องทำ Collection

การสร้างแฟ้มแต่ละหน้าเรียกว่า Page เมื่อต้องการรวมกลุ่ม Page ที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน อยู่ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงเนื้อหาที่มีอยู่มาก ให้เป็น Set เดียวกัน จะเรียกว่าเป็นการทำ "Collection" ถ้าเปรียบกับสมุดจด แต่ละหน้าที่จด เรียกว่า "Page" ในสมุด 1 เล่ม มีหน้ากระดาษหลายหน้าที่เย็บรวมกันเป็นเล่ม หรือ "Collection" นั่นเอง

6 การสร้าง และ Share Collection แบบ Public

คู่มือการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

Details