สิ่งสนับสนุนการจัดการสอนแแบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์

Image

Details

Help Desk

Details

ช่องทางปรึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Details

VDO การใช้ WBSC สำหรับ อาจารย์

Details

คู่มือ การสอนออนไลน์ สำหรับ อาจารย์

Details

การใช้งาน MS-Team : บน Mobile

Details

การใช้งาน MS-Team : เริ่มต้นการใช้งาน

Details

การใช้งาน MS-Team : เริ่มต้นใช้งาน

Details

การใช้งาน MS-Team : การสร้างกลุ่ม

Details

การใช้งาน MS-Team : การสร้างนัดหมาย Calendar เพื่อ VDO Call

Details