คู่มือ WBSC2021 (สำหรับอาจารย์)

คู่มือ WBSC2021 (สำหรับอาจารย์)

การเข้าระบบสู่ระบบ (Login)

Details

การเข้าระบบสู่ระบบ (Login)

การเปลี่ยนรูป Profile ของอาจารย์ผู้สอน

 

2 change profile picture1.jpg2 change profile picture2.jpg

การเปลี่ยนรูป Profile ของอาจารย์ผู้สอน

การเพิ่มข้อตกลงในชั้นเรียน (Announcement)

Details

การเพิ่มข้อตกลงในชั้นเรียน (Announcement)

การสร้างหัวข้อเรื่อง เนื้อหา (Topic-Content)

4 Topic content1.JPG

4 Topic content2.JPG

การสร้างหัวข้อเรื่อง/เนื้อหา (Topic/Content)

การแนบไฟล์เอกสาร

5 Attach file1.JPG

5 Attach file2.JPG

การแนบไฟล์เอกสาร

การเพิ่มข้อมูล link เว็บไซต์และแหล่งข้อมูล

Details

การเพิ่มข้อมูล link เว็บไซต์และแหล่งข้อมูล

การเพิ่ม Youtube ในระบบ

7 Add youtube1.JPG

7 Add youtube2.JPG

การเพิ่ม Youtube ในระบบ

การสร้างเนื้อหารายวิชา ในรูปแบบ Book

8(1-2) Add book1.jpg

8(1-2) Add book2.jpg

8(1-2) Add book3.jpg

การสร้างเนื้อหารายวิชา ในรูปแบบ Book

การเพิ่มเนื้อหารายวิชาใน Book

8(2-2) Add Content in book1.jpg

8(2-2) Add Content in book2.jpg

8(2-2) Add Content in book3.jpg

8(2-2) Add Content in book4.jpg

การเพิ่มเนื้อหารายวิชาใน Book

การมอบหมายงาน (Assignment)

9 Assignment1.JPG

9 Assignment2.JPG

9 Assignment3.JPG

การมอบหมายงาน (Assignment)

การตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษา (Assignment)

กรณี  ตรวจงานที่เป็น PDF ในระบบ WBSC โดยตรงแบบ Online

กรณีที่นักศึกษาส่งงานเป็น PDF และท่านอาจารย์ต้องการตรวจพร้อมให้คำแนะนำ หรือ Feedback กับนักศึกษาในระบบโดยตรง สามารถทำได้โดยการเลือก ที่ View All Submission จะปรากฎรายชื่อนักศึกษาที่ส่งงาน เลือก กด Grade เพื่อเข้าทำการตรวจงานนักศึกษา 

18 Check assignment1.jpg

18 Check assignment2.jpg

 

 

กรณี  Download File งานนักศึกษา เพื่อทำตรวจงานแบบ Offline

กรณีที่ท่านอาจารย์ต้องการตรวจงานแบบ Offline  สามารถทำการ Download File งานของนักศึกษา  ได้ดังนี้ 

18 Check assignment3.jpg

การตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษา (Assignment)

การสร้าง Category เพื่อจัดหมวดหมู่ของแบบทดสอบ

10 Add category1.JPG10 Add category2.JPG

การสร้าง Category เพื่อจัดหมวดหมู่ของแบบทดสอบ

การเพิ่มข้อสอบแบบ Multiple Choice

11 Add multiple choice1.JPG11 Add multiple choice2.JPG11 Add multiple choice3.JPG

การเพิ่มข้อสอบแบบ Multiple Choice

การ Import ข้อสอบแบบ Multiple Choice ด้วย Text ไฟล์

12 import text file1.JPG12 import text file2.JPG12 import text file3.JPG

การ Import ข้อสอบแบบ Multiple Choice ด้วย Text ไฟล์

การเพิ่มข้อสอบแบบ Matching

13 Add matching1.jpg13 Add matching2.jpg13 Add matching3.jpg

การเพิ่มข้อสอบแบบ Matching

การเพิ่มข้อสอบแบบ True/False

14 Add true false1.jpg14 Add true false2.jpg14 Add true false3.jpg

การเพิ่มข้อสอบแบบ True/False

การเพิ่มข้อสอบแบบ Short answer

15 Add Short answer1.jpg15 Add Short answer2.jpg15 Add Short answer3.jpg

การเพิ่มข้อสอบแบบ Short answer

การเพิ่มข้อสอบแบบ Essay

16 Add Essay1.jpg16 Add Essay2.jpg16 Add Essay3.jpg

การเพิ่มข้อสอบแบบ Essay

การสร้างซองแบบทดสอบ (Quiz Activity)

17(1-3) Add quiz activity1.jpg17(1-3) Add quiz activity2.jpg

การสร้างซองแบบทดสอบ (Quiz Activity)

การนำข้อสอบใส่ในซองแบบทดสอบ(Quiz)ในรูปแบบ from Question bank

17(2-3) Add quiz in QB1.jpg17(2-3) Add quiz in QB2.jpg

การนำข้อสอบใส่ในซองแบบทดสอบ(Quiz)ในรูปแบบ from Question bank

การนำข้อสอบใส่ในซองแบบทดสอบ(Quiz)ในรูปแบบ a random from Question

17(3-3) Add quiz in random1.jpg17(3-3) Add quiz in random2.jpg

การนำข้อสอบใส่ในซองแบบทดสอบ(Quiz)ในรูปแบบ a random from Question

การตรวจข้อสอบอัตนัย (Essay)

19 Check essay1.jpg19 Check essay2.jpg

การตรวจข้อสอบอัตนัย (Essay)

การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Restrict Access) ของนักศึกษา

20 restrict access1.jpg20 restrict access2.jpg

การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Restrict Access) ของนักศึกษา

การตั้งค่าแสดงรายชื่อและคะแนน และการ Export คะแนนเป็นไฟล์ Excel

21 Export excel1.jpg21 Export excel2.jpg21 Export excel3.jpg21 Export excel4.jpg

การตั้งค่าแสดงรายชื่อและคะแนน และการ Export คะแนนเป็นไฟล์ Excel