คู่มือ WBSC2021 (นักศึกษารหัส 64)

คู่มือ WBSC2021 (นักศึกษา รหัส 64)

การเข้าระบบสู่ระบบ (Login)

Details

การเข้าระบบสู่ระบบ (Login)

การเปลี่ยนรูป Profile ของนักศึกษา

2.Change profile picture.JPG

การเปลี่ยนรูป Profile ของนักศึกษา

การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย(Assignment)แบบ online text และการแนบไฟล์

3.Assignment OT-FS1.JPG3.Assignment OT-FS2.JPG

การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย(Assignment)แบบ online text และการแนบไฟล์

การส่งงานแบบโฟลเดอร์

4.Submission folder.JPG

การส่งงานแบบโฟลเดอร์

การส่งงานในระบบ wbsc ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android)

5.Andriod1.jpg5.Andriod2.jpg

การส่งงานในระบบ wbsc ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android)

การส่งงานในระบบ wbsc ผ่านโทรศัพท์มือถือ ios

6.ios1.jpg6.ios2.jpg

การส่งงานในระบบ wbsc ผ่านโทรศัพท์มือถือ ios

การทำแบบทดสอบ (Quiz) แบบปรนัย (ตัวเลือก)

7.Quiz multiple1.jpg7.Quiz multiple2.jpg

การทำแบบทดสอบ (Quiz) แบบปรนัย (ตัวเลือก)

การทำแบบทดสอบ (Quiz) แบบอัตนัย (บรรยาย)

8.Quiz essay1.jpg8.Quiz essay2.jpg

การทำแบบทดสอบ (Quiz) แบบอัตนัย (บรรยาย)

การส่งงานแบบ link Youtube

9.assignment youtube1.jpg9.assignment youtube2.jpg

การส่งงานแบบ link Youtube