นางวลัยพร ประไพภักดิ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ

Details

แผ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ

ประวัติความเป็นมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ อยู่ในเขต ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยนางพรหมลี ปลีโรย ได้อุทิศที่ดินให้กับเทศบาล และได้ปรับปรุงตลาดสดเก่า ซึ่งเป็นตลาดสดของเทศบาลที่ไม่ได้ใช้มาปรับปรุงเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ เพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น และถือปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผ่นขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ และอาศัยอำนาจมาตรา 289 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตร 41 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เทศบาลตำบลเนินสันติ โดยสภาเทศบาลตำบลได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลเนินสันติ เปิดทำการสอนเด็กตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนถึง 6 ขวบ มีห้องอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 3 เริ่มเปิดทำการสอนต้องแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2544
          การบริหารศูนย์โดยใช้งบประมาณของเทศบาลทั้งทางด้านการสรรหาบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การศึกษาด้านการเรียนการสอนของเด็ก ปฏิบัติตามหลักการเรียนการสอนของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดสอนรวม 3 ระดับชั้นคือ อนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 3 เทศบาลตำบลเนินสันติมีโครงการที่จะพัฒนาขยายการศึกษาจนถึงภาคบังคับเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีคุณภาพด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตต่อไป

ข้อมูลบุคลากร

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาวภัครมัย เทศรัตน์  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ  คศ.1  รักษาการ หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. นางบุญภา กันภัยชร ตำแหน่ง  ครู  อันดับ  คศ.1
3. นางสาวสาวิกา เหมือนพิมพ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับ ครูผู้ช่วย
4. นางสาวปราถนา รุกเขตต์ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
5. นางปรีดา ศิริมาสกุล ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
6. นางวลัยพร ประไพภักดิ์ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

นางวลัยพร ประไพภักดิ์

Details

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางวลัยพร  ประไพภักดิ์
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์นครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินสันติ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเนินสันติ
ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140

ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครศรีธรรมราช

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

- ประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูเลี้ยงดูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักษ์ศิษย์ - ลูก

โครงการสายใยรักษ์ศิษย์ - ลูก

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย (กิจกรรมเสริม)

กิจกรรมทักษะทางกายด้านเคลื่อนไหว

กิจกรรมทักษะทางกายด้านเคลื่อนไหว

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรรมตาราง 9 ช่อง

กิจกรรรมตาราง 9 ช่อง

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งสริมทักษะ EF

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งสริมทักษะ EF

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC