นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน


ประวัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนให้ความสำคัญทางการศึกษาของเด็กเล็กในท้องถิ่นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยโดยใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนเป็นสถานที่ดำเนินการมีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวน 33 คน ผู้ดูแลเด็ก๒ คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดเกษมบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะต่อมามีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์มากยิ่งขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงได้โครงการของบประมาณสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัษฎารามเข้าด้วยกันเมื่อปีพ.ศ.2557มีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวน 60 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คนผู้ดูแลเด็ก 3 คน
ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนในทุกๆ ด้าน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตพื้นที่บริการในตำบลบางงอนและมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่ได้แก่ ตำบลน้ำรอบ ตำบลน้ำหัก ตำบลท่ากระดานปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่ ๒ ปี ถึง 5 ปี

จำนวนครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

นางสาวณัฐมล มั่นกิจ                 ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานศึกษา

นางสาวอุทัยวรรณ์ คงทิพย์         ตำแหน่ง  ครูรักษาการหัวหน้าสถานศึกษา

นางวรรณา สมบูรณ์                    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช          ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุวดี สุระกา                    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิภารัตน์ โรยทองคำ      ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิชชุตา  จินาเหงียบ        ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

การปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคการศึกษาที่1/2561

บริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

บริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

การศึกษาและคัดกรองผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน

โครงสร้างหน่วยการเรียนประจำภาคเรียนที่1

โครงสร้างหน่วยการเรียนประจำภาคเรียนที่1

(สัมมนาครั้งที่1)แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย กินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)ผังมโนทัศน์ หน่วยกินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)ผังมโนทัศน์ หน่วยกินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)ป้ายนิเทศ หน่วยกินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)ป้ายนิเทศ หน่วยกินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่ 1)สื่อประกอบการสอนหน่วยกินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่ 1)สื่อประกอบการสอนหน่วยกินดี อยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)VDOการจัดประสบการณ์หน่วยกินดีอยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่1)VDOการจัดประสบการณ์หน่วยกินดีอยู่ดี มีสุข

(สัมมนาครั้งที่2) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยหนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2) แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยหนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2) ผังมโนทัศน์ หน่วยหนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2) ผังมโนทัศน์ หน่วยหนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2) ป้ายนิเทศ หน่วยหนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2) ป้ายนิเทศ หน่วยหนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2)สื่อประกอบการเรียนการสอน หน่วย หนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2)สื่อประกอบการเรียนการสอน หน่วย หนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2)VDOการจัดประสบการณ์ หน่วย หนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่2)VDOการจัดประสบการณ์ หน่วย หนูน้อยนักสัมผัส

(สัมมนาครั้งที่3)แผนการจัดประสบการณ์หน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่3)แผนการจัดประสบการณ์หน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่3) ผังมโนทัศน์ หน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่3) ผังมโนทัศน์ หน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่ 3) ป้ายนิเทศหน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่ 3) ป้ายนิเทศหน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่ 3) สื่อประกอบการสอนหน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่ 3) สื่อประกอบการสอนหน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่3) VDOการจัดประสบการณ์หน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่3) VDOการจัดประสบการณ์หน่วยสมาชิกประเทศอาเซียน

(สัมมนาครั้งที่4) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) แผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) ผังมโนทัศน์ หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) ผังมโนทัศน์ หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) ป้ายนิเทศ หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) ป้ายนิเทศ หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) สื่อไม้เสียบอาขีพ หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) สื่อไม้เสียบอาขีพ หน่วย อาชีพในฝัน

(สัมมนาครั้งที่4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน กิจกรรมเสริมประสบการณ์

(สัมมนาครั้งที่4) VDO การจัดประสบการณ์หน่วย อาชีพในฝัน กิจกรรมเสริมประสบการณ์

บันทึกการนิเทศและการประเมิน

บันทึกการนิเทศและการประเมิน

รูปนางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

Details

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

วัน เดือน ปีเกิด 20 มีนาคม 2524

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเรียน G6 ศูนย์นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 089-9646598 Email.SupapornS232@gmail.com

สถานที่ทำงานปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ประวัติด้านการศึกษา

ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเกษมบำรุง,โรงเรียนธีรศรมพุนพิน

มัธยมศึกษาชั้นม.1-3โรงเรียนธิดาแม่พระ

ระดับปวช.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานี

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

2. (ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. (ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนาตนเอง

4.(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

5.(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการสิทธิหนูฯ

โครงการสิทธิหนูฯ

6.(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการให้ผู้เรียนเกิดความสุข(ภาคเรียนที่2/2558)

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการให้ผู้เรียนเกิดความสุข(ภาคเรียนที่2/2558)

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การสร้างและการทดลองใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล(ภาคเรียนที่2/2558)

การสร้างและการทดลองใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล(ภาคเรียนที่2/2558)

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด(ภาคเรียนที่2/2558)

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สืบเสาะบุคคลดำรงตนชอบ(ภาคเรียนที่2/2558)

สืบเสาะบุคคลดำรงตนชอบ(ภาคเรียนที่2/2558)

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม(ภาคเรียนที่2/2558)

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม(ภาคเรียนที่2/2558)

7. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมหนอนน้อยหรรษา(ภาคฤดูร้อน/2558)

กิจกรรมหนอนน้อยหรรษา(ภาคฤดูร้อน/2558)

ชิ้นที่1แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาทักษะชีวิต(ภาคฤดูร้อน/2558)

ชิ้นที่1แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาทักษะชีวิต(ภาคฤดูร้อน/2558)

วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์(ภาคฤดูร้อน/2558)

วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์(ภาคฤดูร้อน/2558)

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

8. (ผลงาน ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย1/2559

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย1/2559

9.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

10.(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม

11.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2560

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง PLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางPLC

กิจกรรมกระตุ้นสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมกระตุ้นสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12. (ผลงาน)ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

ห้องเรียนกลับด้าน

ห้องเรียนกลับด้าน

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

13. (ผลงาน) ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

การเล่นกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย

การเล่นและประเภทการเล่นของเด็กปฐมวัย

การเล่นและประเภทการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิกทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

แนวคิกทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย

รายงานการออกแบบและผลิตสื่อ

รายงานการออกแบบและผลิตสื่อ

บทบาทครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย

บทบาทครูและผู้ปกครองที่ส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย