นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

รูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

Details

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน


ประวัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนให้ความสำคัญทางการศึกษาของเด็กเล็กในท้องถิ่นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยโดยใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนเป็นสถานที่ดำเนินการมีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวน 33 คน ผู้ดูแลเด็ก๒ คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดเกษมบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะต่อมามีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์มากยิ่งขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงได้โครงการของบประมาณสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัษฎารามเข้าด้วยกันเมื่อปีพ.ศ.2557มีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจำนวน 60 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คนผู้ดูแลเด็ก 3 คน
ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนในทุกๆ ด้าน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตพื้นที่บริการในตำบลบางงอนและมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่ได้แก่ ตำบลน้ำรอบ ตำบลน้ำหัก ตำบลท่ากระดานปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่ ๒ ปี ถึง 5 ปี

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

จำนวนครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

Details

รูปนางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

Details

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวสุพาภรณ์ แสงเดช

วัน เดือน ปีเกิด 20 มีนาคม 2524

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเรียน G6 ศูนย์นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 089-9646598 Email.SupapornS232@gmail.com

สถานที่ทำงานปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ประวัติด้านการศึกษา

ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเกษมบำรุง,โรงเรียนธีรศรมพุนพิน

มัธยมศึกษาชั้นม.1-3โรงเรียนธิดาแม่พระ

ระดับปวช.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานี

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

2. (ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

สื่อ/นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. (ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

งานสังเคราะห์และสรุปการก้าวสู่ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

แผนพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนาตนเอง

4.(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

5.(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โครงการสิทธิหนูฯ

โครงการสิทธิหนูฯ

6.(ผลงาน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการให้ผู้เรียนเกิดความสุข(ภาคเรียนที่2/2558)

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการให้ผู้เรียนเกิดความสุข(ภาคเรียนที่2/2558)

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการเด็ก

การสร้างและการทดลองใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล(ภาคเรียนที่2/2558)

การสร้างและการทดลองใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล(ภาคเรียนที่2/2558)

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด(ภาคเรียนที่2/2558)

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สอนให้สนุกเป็นสุขตามช่วงวัย(ภาคเรียนที่2/2558)

สืบเสาะบุคคลดำรงตนชอบ(ภาคเรียนที่2/2558)

สืบเสาะบุคคลดำรงตนชอบ(ภาคเรียนที่2/2558)

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม(ภาคเรียนที่2/2558)

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม(ภาคเรียนที่2/2558)

7. (ผลงาน) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมหนอนน้อยหรรษา(ภาคฤดูร้อน/2558)

กิจกรรมหนอนน้อยหรรษา(ภาคฤดูร้อน/2558)

ชิ้นที่1แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาทักษะชีวิต(ภาคฤดูร้อน/2558)

ชิ้นที่1แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิชาทักษะชีวิต(ภาคฤดูร้อน/2558)

วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์(ภาคฤดูร้อน/2558)

วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์(ภาคฤดูร้อน/2558)

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

8. (ผลงาน ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย1/2559

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย1/2559

9.(ผลงาน)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่21

10.(ผลงาน)ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทาน

นิทานและวรรณกรรม

นิทานและวรรณกรรม